Z życia szkoły


Innowacyjna szkoła w Mystkowie


Innowacyjność to słowo, które chyba wszyscy słyszeli. Kojarzy się z czymś nowoczesnym, podnoszącym jakość nauczania i pracy, odnosi się do procesów tworzenia i przyswajania nowych rozwiązań oraz produktów. Tak właśnie powinna kojarzyć się szkoła w Mystkowie, która realizowała w 2012 roku projekt Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych ERAZMUS. Był  on współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pod nazwą „Poznaję świat”. Poznawanie świata nie dotyczyło tylko przestrzeni geograficznej, ale także środowiska oraz różnych obszarów życia. Były to zajęcia edukacyjne dla dzieci ze szkoły podstawowej klas IV-VI z wychowania obywatelskiego, bezpieczeństwa, podróżniczo-przyrodnicze oraz artystyczno-historyczne. Obejmowały także warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii i nauk społecznych. Zajęcia przyczyniły się do rozwoju indywidualnego młodych obywateli Małopolski oraz zwiększenia ich świadomości obywatelskiej. Uczniowie w formie zabawy i swobodnej dyskusji uczyli się praw ekonomicznych, zarządzania środkami finansowymi, zachowań przedsiębiorczych niezbędnych w karierze zawodowej, praw obywatelskich, struktury państwa. Były też warsztaty dotyczące tematyki bezpieczeństwa oraz profilaktyki uzależnień. Miały na celu zapobieganie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

Czasami pojawiały się głosy: po co dzieciom takie rzeczy, przecież to dla nich za trudne, i tak nic z tego nie zrozumieją. To jednak bardzo mylne uwagi. Wystarczyło być na zajęciach  i posłuchać burzliwych dyskusji na temat rynku pracy, rozwoju przedsiębiorczości , nowych technologii.
- Młodzieży potrzebne są nowe formy dydaktyki, ponieważ oczekiwania młodszych obywateli są duże. Staramy się wprowadzać nowoczesne metody nauki  i dlatego też zdecydowaliśmy się na udział w tym projekcie, który okazał się być bardzo interesujący, co później potwierdziło się w praktyce – mówi Marek Kiełbasa dyrektor szkoły w Mystkowie.
O lekcjach przedsiębiorczości mówi się od wielu lat, jednak ten przedmiot w szkołach podstawowych jeszcze nie funkcjonuje. Być przedsiębiorczym  to nie zawsze oznacza zajmować się biznesem. Rozwiązywania problemów i przedsiębiorczości powinno uczyć się od najmłodszych lat. Tak też uważa Kazimierz Siedlarz Wójt Gminy Kamionka Wielka, który osobiście zainteresowany był tym projektem. Zajęcia powinny być bardziej praktyczne i uczyć życia – mówił podczas spotkania organizacyjnego z przedstawicielami SIS ERAZMUS. Warto  zatem podkreślić  czym te zajęcia różniły się od innych - standardowych. Część z nich była realizowana np. w Kredyt Banku i prowadzona była przez bankowców, a dotyczyła obrotu pieniędzmi i wszystkim, co związane jest z działalnością banków.
Inne zajęcia odbywały się w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Na tych zajęciach, w których bardzo chętnie uczestniczyli uczniowie, rozmawiano o innowacjach i nowych technologiach.  Zajęcia prowadził pracownik Parku Technologicznego Brainvile, który w bardzo ciekawy i prosty sposób przekazywał wiedzę swoim słuchaczom. Lekcje historii i sztuki były prowadzone między innymi w Domu Gotyckim, Galerii Marii Ritter, Miasteczku Galicyjskim. Wbrew pozorom muzea cieszyły się wielkim zainteresowaniem  dzieci i młodzieży. Widać było ich duże zaciekawienie historią i sztuką. Uczniowie z Mystkowa, geografii uczyli się – uwaga – w Restauracji Bohema. Można zadać sobie pytanie, dlaczego tam? Można by w tym miejscu przytoczyć przysłowie „przez żołądek do serca”. Owszem przez żołądek, tyle że do głowy. Dzieci jadły przygotowane na tę okazję potrawy z różnych stron świat. Dodatkowo były one opisywane przez pracowników Restauracji Bohema. Nie chodziło tutaj o naukę gotowania, choć niektórzy być może coś zapamiętali, ale właśnie tak, jak to ma miejsce, np. w programie telewizyjnym Roberta Makłowicza, posłuchać coś o danym obszarze geograficznym i zjeść to, co jedzą jego mieszkańcy.
Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zajęciach, frekwencja była prawie 100%. Dochodziło nawet do tego, że niektórzy chcieli odstąpić swoje limitowane m
iejsca w wycieczkach szkolnych, np. do Krakowa, aby uczestniczyć w zajęciach projektu „Poznaję świat”. Młodzi obywatele Kamionki Wielkiej w ramach relaksu  oglądali w kinie Sokół filmy, ponieważ ważny oprócz nauki jest odpoczynek. Nie można zapomnieć o kulturze fizycznej, która jest niezbędna do zrównoważonego rozwoju psychofizycznego młodego człowieka. O tę stronę również zadbano, ponieważ uczniowie trenowali tenisa ziemnego pod okiem prawdziwego trenera.
Warto na koniec wspomnieć, że wszystkie zajęcia tworzyły pewien interdyscyplinarny moduł, łączący różne dziedziny nauki, obejmując swoją tematyką różne przedmioty, odbywały się w różnym czasie i ciągle do siebie nawiązywały. W ten sposób przenikały się wzajemnie, nie oddzielając sztucznie, np. historii od ekonomii i polityki, czy też profilaktyki uzależnień od przedsiębiorczości i kariery zawodowej.  Zajęcia te opierały się na autorskim programie edukacji SIS ERAZMUS. I to tak naprawdę było najbardziej w tym wszystkim innowacyjne.

 

 

 

Moja Natura

 


W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 uczniowie gimnazjum w Mystkowie wzięli udział w Powiatowym Programie Edukacji Ekologicznej młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu nowosądeckiego „Moja Natura”, przygotowanym przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu.
W ramach projektu szkoła otrzymała książki edukacyjne „Moja Natura”, a we wrześniu  2012r. brała udział w warsztatach edukacyjnych realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Tematyką zajęć były: zagrożenia naturalne związane z ruchami ziemi, zjawiskami meteorologicznymi, działalnością człowieka oraz sposoby zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń (gospodarka odpadami, gospodarka ściekowa). W ramach projektu zorganizowana była również wycieczka edukacyjna do wybranych obszarów Natura 2000 ustanowionych w obrębie Powiatu Nowosądeckiego. Tematem wycieczki była prezentacja obszarów, które są ostoją gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną.
11 października 2012 roku uczniowie gimnazjum Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie  uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Łabowej. Podczas zajęć warsztatowych uczniowie poszerzyli swoją  wiedzę na temat obszarów Natura 2000, które znajdują się niedaleko naszej miejscowości, a mianowicie w Łabowej, gdzie część lasów Nadleśnictwa wchodzi w skład Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a większość z nich leży w zasięgu Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w ostoi siedliskowej i ptasiej.
Na dziewięciu oznakowanych przystankach młodzież gimnazjalna wzbogaciła swoją wiedzę przyrodniczą o takie zagadnienia, jak: drzewostan nasienny, przebudowa drzewostanu, przekroje drzew czy hodowla zwierzyny. Jednym z przystanków było Gospodarstwo Szkółkarskie Feleczyn, gdzie uczniowie mogli na własne oczy zobaczyć jak wyglądają poszczególne etapy produkcji sadzonek drzew leśnych. Natura 2000 jest to „nowa” forma ochrony przyrody, obok istniejących parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych  i innych form. Wprowadzona w naszym kraju od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli 2004 r. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000, zwana w skrócie siecią Natura 2000, jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego. Obszar Natura 2000 to obszar ochrony, a nie chroniony. Oznacza to, że ochronie podlega nie cały obszar, ale konkretne siedliska przyrodnicze i gatunki. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.
Przez teren nadleśnictwa przebiega wiele szlaków turystycznych, z których można było podziwiać panoramę Beskidu Sądeckiego i Niskiego oraz różnowiekowe puszczańskie, naturalne drzewostany jodłowe i bukowe. Przez rezerwaty Uhryń i Łabowiec biegnie szlak przyrodniczo - leśny im. Hrabiego Stadnickiego mający swój początek w Łabowej, a koniec w Rzyczanowie koło Rytra. Walory tutejszej przyrody można obserwować i podziwiać na ścieżkach przyrodniczo-edukacyjnych: „Formy geologiczne Beskidu Sądeckiego”, „Fazy rozwojowe lasu na przykładzie jodły”, „Przez leśne siedliska”, „W uroczysku Feleczyn”, ścieżce prezentującej rodzime gatunki drzew, a także na ścieżce rowerowej oraz na ścieżce do jazdy konnej.
Ponadto zorganizowany został Powiatowy Konkurs Ochrony Środowiska i Ekologii – konkurs plastyczny i konkurs wiedzy o obszarze Natura 2000. Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy i podstawowych zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
W dniu 16 listopada 2012 roku został rozstrzygnięty konkurs w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na plakat "Moja Natura". Prace oceniał artysta plastyk Wacław Jagielski. Miejsce I i nagrodę główną (kamerę DVD)  zdobyła uczennica klasy II gimnazjum w Mystkowie Sabina Rolka. Prace plastyczne zostały wyeksponowane w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, zaś plakat nagrodzony I miejscem został wydrukowany i rozpowszechniony na terenie szkół i innych instytucji publicznych. Sukces naszej uczennicy w konkursie plastycznym to jeden z wymiernych efektów udziału gimnazjum w Mystkowie w latach 2011- 2012 w projekcie „Aktywnie w przyszłość”, w ramach którego uczniowie mieli m.in. warsztaty plastyczne ze znanymi artystami.
Wręczenie nagród odbyło się 29 listopada 2012 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu. Kamerę DVD za najlepszą pracę ufundował  Powiat Nowosądecki. Albumy za trzy najlepsze prace ufundował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

 

 

Wzorem dla nas z Mystkowa ks. prof. Piotr Poręba...

czyli Święto Patrona Szkoły w ZSPG w Mystkowie

 

 

Pierwsze wzmianki o szkole w Mystkowie pochodzą z roku 1539. Była to szkoła parafialna. W 1889 roku Krajowa Rada szkolna wydała dokument dotacyjny, na mocy którego utworzono szkołę filialną dla Mystkowa i Mszalnicy. W roku 1891 wynajęto u Barona Brudnickiego część budynku folwarcznego, którą zamieniono potem na izbę lekcyjną, potem adaptowano dalsze pomieszczenia na sale lekcyjne. Warunki jednak były bardzo trudne. Starania o budowę nowej szkoły podjęto dopiero po II wojnie światowej. Młodzież szkolna wprowadza się do nowej szkoły 14 stycznia 1966 roku.

Jesienią 1994 roku przeprowadzono  gruntowny remont szkoły, zmieniono dach z betonowego na drewniany kryty blachą. Dobudowano salę lekcyjną (obecnie przeznaczona jest dla najmłodszych uczniów), pomalowano sale lekcyjne.

12 listopada 1994 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia ks. prof. Piotra Poręby. O wyborze na Patrona Szkoły zdecydowała przede wszystkim postawa księdza-pełna miłości i życzliwości do każdego człowieka, poświęcenia i wiary.

Dla społeczności mystkowskiej szkoły postać ks. prof. Piotra Poręby-człowieka, który nie ugiął się przed pokusami łatwego życia, ani przed trudnościami, które napotykał na swej drodze - stanowi wzór do naśladowania.

Obierając sobie za Patrona księdza profesora w sposób szczególny zaprosiliśmy Boga, wraz z jego ewangelią w progi szkoły. Wybór ten jest zaszczytem, ale również zobowiązuje.

 

 

Ks. prof. dr hab. Piotr Poręba urodził się 22 kwietnia 1908 roku w Mystkowie w parafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, jako syn Marcina i Katarzyny (z domu Sekuła). Rodzice jego byli rolnikami na ziemi mystkowskiej. W 1915 roku rozpoczął naukę w miejscowej szkole, a następnie po przerwie na skutek działań wojennych kontynuował ją w szkole podstawowej (4-klasowej), którą ukończył w 1921 roku. W tym samym roku rozpoczął naukę w Gimnazjum w Nowym Sączu, a następnie od 6 klasy uczęszczał do Gimnazjum  w Tarnowie, gdzie złożył egzamin dojrzałości w 1929 roku. W tym samym roku wstąpił do  Seminarium Duchownego w Tarnowie, w którym odbył 5-letnie studia teologiczne uprawniające do przyjęcia święceń kapłańskich, które otrzymał w 1934 roku, z rąk Biskupa Franciszka Lisowskiego. Po święceniach kapłańskich, podjął pracę duszpasterską w Parafii Zbylitowska Góra (1934-1936), a następnie w Czchowie nad Dunajcem pełnił obowiązki katechety, a także administratora parafii (1936-1938). Od stycznia 1938 roku do września tego samego roku był krótko katechetą w Parafiach Gwoździec i Śnietnica koło Tarnowa. Natomiast od września 1938 roku pełnił przez dwa niespełna lata obowiązki dyrektora Bursy i katechety gimnazjalnego w Grybowie. W czasie wojny ks. Piotr Poręba pełnił obowiązki wikariusza w parafii Podegrodzie koło Nowego Sącza (1940-1942). Potem pracuje bardzo krótko w Parafii Łososina Górna, do końca 1942 roku. Następnie przebywa na  urlopie zdrowotnym (1942-1945). Brał w tym czasie udział w tajnym nauczaniu, a także w ruchu oporu, za co trafił do więzienia. Po uwolnieniu z więzienia na nowo podjął obowiązki nauczania i wychowania młodzieży w szkołach średnich w Nowym Sączu, a w latach 1945-1956 pracował w Grybowie jako katecheta, kierownik i wychowawca internatu młodzieży męskiej. W roku 1947 rozpoczął studia pedagogiczne i psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, które ukończył w 1950 roku, uzyskując magisterium z zakresu tych dyscyplin, a w roku 1960 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.  W latach 1956-1963 pracuje jako katecheta w Parafii Sędziszów. Przez siedem lat jest tutaj katechetą, choć również z przerwami. Swoje absencje w pracy katechetycznej wykorzystywał na dalsze upragnione studia. Jednak absencje te miały również źródło polityczne. Wiemy dobrze, ilu to Polaków za przynależność do AK szło do więzień. Także ks. Poręba naraził się władzom komunistycznym i ukrywał się. Jakiś czas przebywał u ks. proboszcza Jakubiaka w Dąbrowie Tarnowskiej, a także w Warszawie i innych miejscach. Od 1963 roku pracował jako wykładowca w Warmińskim Seminarium Duchownym w Olsztynie oraz jako wykładowca psychologii rozwojowej i pedagogiki rodzinnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował pedagogikę, uzyskując stopień magistra filozofii na podstawie pracy ,,Pedagogika Jana Ochorowicza”. W 1960 roku uzyskał doktorat nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie pracy ,,Pedagogika Jana Władysława Dawida na tle epoki”. Zrealizował w ten sposób marzenie swojego życia, by oddać się pracy naukowej. W 1963 roku poprosił o pozwolenie na przejście do Diecezji Warmińskiej. Od 1963 r. wykłada w Warmińskim Seminarium Duchownym w Olsztynie. Trzy lata później przenosi się na Katolicki Uniwersytet Lubelski i uzyskuje habilitację w zakresie dydaktyki religii na podstawie pracy ,,Działalność wychowawcza i poglądy pedagogiczne ks. Walentego Gadowskiego”. Zostaje dziekanem nowo utworzonej na KUL-u Katedry Pedagogiki Rodziny. Oddał się pracy naukowej. Czas swój wypełnił wykładami uniwersyteckimi, ćwiczeniami, jakie prowadził ze studentami, a także sam pisał i drukował. Był nauczycielem i mistrzem. Po przejściu na emeryturę ks. prof. Poręba powrócił do rodzinnego gniazda w Mystkowie. Zmarł 22 lipca 1991 roku. Pogrzeb odbył się 25 lipca. Wzięło w nim udział trzech biskupów: bp Wojciech Ziemba z Olsztyna, bp Jan Styrna oraz bp Jan Bednarczyk. Byli też przedstawiciele wyższych uczelni i wielu kapłanów. Trumnę z jego ciałem złożono w grobowcu rodzinnym na miejscowym (starym) cmentarzu w Mystkowie. Postać ks. Piotra Poręby bardzo głęboko wpisała się w historię Mystkowa.

 

Ks. Piotr Poręba żywo interesował się szczególnie dwoma zagadnieniami: rodziną i jej funkcją wychowawczą oraz katechizacją dzieci i młodzieży. W rodzinie widział ogromną rolę w wychowaniu młodego człowieka. Oryginalność jego poglądów polegała na tym, że jako pierwszy w Polsce wyszedł naprzeciw chrześcijańskim małżonkom  z „teologią praktyczną”, przeszczepiając na polski grunt wskazania Soboru Watykańskiego II. Wśród najbardziej praktycznych metod wychowawczych, które trzeba przekazać młodym ludziom przygotowującym się do małżeństwa, wskazywał  atmosferę wychowawczą domu rodzinnego, oddziaływanie rodziców przez przykład oraz metodę dialogu wychowawczego. Doskonale wdrożył te założenia ks. prof. Piotr Poręba organizując na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Katedrę Pedagogiki Rodziny – pierwszą uniwersytecką katedrę o tym profilu w Polsce.

Ważniejsze pozycje naukowe ks. prof. Piotra Poręby:

  1. 1. Psychologiczne uwarunkowania życia małżeńskiego
  2. 2. Wartości pedagogiki Jana Korczaka
  3. 3. Współżycie pokoleń na bazie rodzinnej
  4. 4. Psychologiczne uwarunkowania życia rodzinnego
  5. 5. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży
  6. 6. Psychologia życia małżeńskiego i rodzinnego
  7. 7. Wychowanie dziecka w rodzinie
  8. 8. Pedagogika specjalna

 

12 listopada 1994 roku społeczność szkolna w Mystkowie z dumą przyjęła jego imię. Odtąd ks. prof. Piotr Poręba jest Patronem Szkoły Podstawowej, a od 2002 roku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie. Od 1 września 1999 roku, w związku z reformą edukacji, obok szkoły podstawowej, w budynku zaczęło funkcjonować też gimnazjum. W roku 2002 budynek szkoły przeszedł gruntowny remont. Dokonano termomodernizacji budynku. Wymieniono okna, drzwi, instalację sanitarną, grzewczą. Także  w ostatnich latach została wymieniona instalacja elektryczna w całym budynku oraz dokonano remontu pomieszczeń szkolnych, piwnic, szatni, zainstalowano monitoring, wymieniono wyposażenie sal gimnazjalnych. Znacząco poprawiono estetykę terenu szkolnego. Utworzony został plac odpoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży, nasadzone zostały liczne krzewy ozdobne na placu szkolnym i wokół szkoły. W tym miejscu należą się podziękowania władzom Gminy Kamionka Wielka za  wielką troskę o bazę oświatową na terenie gminy.

Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie jest jedną z dziewięciu szkół położonych na terenie malowniczej gminy Kamionka Wielka. Składa się z Oddziału Wczesnoszkolnego, Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum. W roku szkolnym 2011/2012 Zespół Szkół liczy 193 uczniów zgrupowanych w 11 oddziałach. Szkoła dysponuje dwoma pracowniami komputerowymi, bogato wyposażoną biblioteką,  pełnym dostępem do Internetu z każdego miejsca na terenie budynku oraz nową pracownią językową.

W ZSPG w Mystkowie realizowanych jest wiele programów i projektów edukacyjnych. W okresie październik 2010 - kwiecień 2011 realizowany był projekt unijny „Szansa na lepszą przyszłość młodzieży z gimnazjów w Kamionce Wielkiej” (zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy III gimnazjum z zakresu edukacji matematyczno - przyrodniczej, humanistycznej i językowej oraz orientacja zawodowa i pierwsza pomoc dla uczniów klas gimnazjalnych).

Nasza szkoła bierze udział od 2008 roku w programie „Szklanka mleka” , dzięki któremu każdy uczeń szkoły podstawowej otrzymuje codziennie bezpłatnie kartonik białego mleka, uczeń gimnazjum za niewielką dopłatą. Od 2009 roku bierzemy także udział w programie „Owoce w szkole” – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej otrzymują porcje warzyw i owoców. Program ma na celu kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych wśród dzieci już od najmłodszych lat. Najzdolniejsi uczniowie brali udział w projekcie „Diament”. Na  szczególną uwagę zasługuje realizowany w szkole projekt „Aktywnie w przyszłość", w którym biorą udział wszyscy uczniowie naszego gimnazjum. Projekt edukacyjny realizowany jest od 1 stycznia 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach projektu realizowane są następujące grupy zajęć:

- Moduł I Indywidualne zajęcia z uczniami posiadającymi opinię z  poradni korekcyjno-kompensacyjnej lub zaświadczenie  od nauczyciela o trudnościach w nauce.

-Moduł II Pozalekcyjne warsztaty grupowe, w tym:

·warsztaty z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w tym ICT,

·warsztaty z przedmiotów humanistycznych w tym z języka obcego.

-Moduł III Kółka zainteresowań: koło młodych przyrodników, koło matematyczne, koło polonistyczne, koło ortograficzne, koło językowe – j. angielski, koło historyczne, koło dziennikarskie, koło teatralne, koło muzyczne, koło taneczne, koło plastyczne, koło plastyczno-fotograficzne.

-Moduł IV. Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość. Uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć grupowych jak i indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Wszystkie wymienione zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Większość uczniów uczestniczy w kilku kółkach zainteresowań, także w soboty. Udział naszej szkoły w  projekcie „Aktywnie w przyszłość” pozwolił na  nieodpłatne otrzymanie  pracowni językowej, pracowni komputerowej (15 laptopów z wraz z oprogramowaniem), tablicy interaktywnej, radiomagnetofonów, kamery cyfrowej oraz wielu  pomocy dydaktycznych do prowadzenia warsztatów i kółek zainteresowań. Uczniowie  gimnazjum w ramach kółka przyrodniczego  mogli wyjechać na 2-dniową bezpłatną wycieczkę „Ojców-Pieskowa Skała-Kraków”. Natomiast w październiku - w „Pieniny”( Zamek w Niedzicy, spływ Dunajcem, Palenica). Uczestnicy Koła językowego wyjechali (nieodpłatnie) nad Morze Bałtyckie na 10-dniowy obóz językowy. W maju 2012 roku planowany jest wyjazd gimnazjalistów na trzydniową wycieczkę do Warszawy (Gmach Sejmu, Zamek Królewski, Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Techniki, Łazienki, Centrum Kopernik-laboratoria biologiczne, chemiczne, fizyczne, Niebo Kopernika –planetarium, Pałac na Wodzie, Starówka, Wilanów, Stadion Narodowy).

Każdy uczeń biorący udział w projekcie „Aktywnie w przyszłość” otrzymał wyprawkę obejmującą: pendrive, zeszyty, piórnik, plecak, artykuły piśmiennicze.

Atutami naszej  szkoły są  między innymi: szeroki wachlarz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, duży wskaźnik przyjęć absolwentów do renomowanych liceów, dobra lokalizacja w centrum wsi, estetyczny stan budynku i otoczenia szkoły, wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej, przyjazna atmosfera, otwarcie na środowisko lokalne, bardzo dobra współpraca z rodzicami, radnymi, sołtysem i Parafią, wyróżniająca praca Rady Rodziców, silna identyfikacja mieszkańców oraz miejscowych organizacji ze szkołą (Parafia, OSP, zespoły taneczne, orkiestra), uczestnictwo w licznych programach pomocowych i  unijnych. Bardzo wiele nadziei wiąże szkoła i społeczność lokalna z budową nowego gimnazjum wraz z salą gimnastyczną (będzie to największa sala gimnastyczna w gminie, planowany termin otwarcia 2013 rok).

 

Dzień 10 listopada 2011 roku był świętem nie tylko dla całej społeczności szkoły, ale także dla mieszkańców Mystkowa. By przybliżyć wszystkim postać Patrona, zapewnić szeroki dostęp i więcej miejsca dla uczniów, rodziców i zaproszonych gości oraz zintegrować całe lokalne środowisko, uroczystości odbyły się w Domu Ludowym. Pamiętając, że ks. Piotr wyrósł z tego ludu, tutaj dorastał i modlił się przed cudownym obrazem Matki Bożej Niepokalanej w miejscowym kościele, obchody święta rozpoczęła uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ks. Iwan Cabaj. W wygłoszonej homilii ks. Iwan nawiązał do  nauczania i świadectwa życia Osoby Patrona szkoły – ks. prof. Piotra Poręby, stawiając Go za wzór do naśladowania zarówno nauczycielom, jak i uczniom naszej szkoły. Zwrócił uwagę również na potrzebę chrześcijańskiego wychowania młodego pokolenia. Kanwą rozważań  uczynił słowa Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki przez to(...), czym dzieli się z innymi”. Takim właśnie był nasz Patron: człowiek ogromnej wiedzy, którą sam wytrwale zdobywał, i którą służył innym ( katechizacja, uczelnia). Wiedział również, że mądrość to nie tylko sama wiedza: był mądry i pokorny. W trakcie mszy świętej, wyraziliśmy ogromną wdzięczność Bogu za dar Patrona i za wszystkich sympatyków mystkowskiej szkoły. Następnie cała społeczność szkolna, poczet sztandarowy, zaproszeni goście udali  się na parafialny cmentarz, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze na grobie Patrona. Po przemarszu do Domu Ludowego odbyła się uroczysta akademia przygotowana  przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli: p. M. Bochenek, p. A. Rutkowskiej, na której uczniowie prezentowali program artystyczny związany z życiem ks. Prof. Piotra Poręby. W tym roku również tradycyjnie już połączono świętowanie Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę -  naszej wielkiej, wspólnej Ojczyzny  i Patrona Szkoły - naszej małej Ojczyzny. Po uroczystym wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu, dyrektor ZSPG Marek Kiełbasa powitał licznie przybyłych gości: Wójta Gminy Kamionka Wielka pana Kazimierza Siedlarza, byłego radnego powiatowego pana Józefa Pyzika, radnego Gminy Kamionka Wielka pana Benedykta Porębę, sołtysa wsi Mystków pana Stanisława Porębę oraz licznie przybyłych nauczycieli emerytów, mieszkańców Mystkowa oraz całą społeczność szkolną: rodziców, nauczycieli i uczniów. Obchody Święta Patrona Szkoły w tym roku ubogacił i urozmaicił występ Zespołu Regionalnego „Mali Mystkowianie”. Młodzi tancerze zaprezentowali barwny i ciekawy program artystyczny, pełen patriotyzmu i regionalnych tradycji. Następnie odbył się finał Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły. Konkurs przygotował pan Józef Oracz.

Głównym celem konkursu było poszerzenie wiedzy o Patronie Szkoły wśród jak największej ilości uczniów.  Po eliminacjach klasowych do finału zakwalifikowało się 15 uczniów.

Laureaci klasowi odpowiadali na wylosowane pytania. Na uwagę zasługuje wysoki poziom wiedzy uczniów związanej z Patronem, o czym mogli się przekonać wszyscy uczestnicy uroczystości. Na zakończenie Dnia Patrona odbyło się  podsumowanie konkursów związanych z postacią ks. Piotra Poręby i uroczyste wręczenie nagród przez Wójta Gminy.

Laureatami Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie zostali:

I miejsce:  Katarzyna Świgut

II miejsce: Emilia Pazgan

III miejsce: Dominika Kiełbasa

IV miejsce: Beata Borkowska

V miejsce: Justyna Hatlaś

VI miejsce: Kuba Warchoł

 

Zwycięzcami Konkurs Plastycznego o Patronie Szkoły zostali:

I miejsce: Jerzy Witwicki

II miejsce: Zuzanna Oracz

III miejsce: Paulina Górska

Przyznano również wyróżnienie za najciekawszą prezentację multimedialną o Patronie Katarzynie Świgut.

Wydarzeniom tego dnia towarzyszyła uroczysta atmosfera i podniosły nastrój. Na szczególne podkreślenie zasługuje entuzjastyczne przyjęcie występu artystycznego uczniów naszej szkoły oraz Zespołu Regionalnego „Mali Mystkowianie”. Wzruszenie, emocje i miłe wspomnienia na długo pozostaną w pamięci, przywołując niezwykłą atmosferę tego doniosłego wydarzenia w historii szkoły. Poezja, muzyka, pieśni patriotyczne, tańce wywołały wśród zaproszonych gości  łzy wzruszenia. Całości dopełniła dekoracja przygotowana przez p. A. Siedlarz . Dzień Patrona Szkoły 2011 r. „wzbity w radość”, „odleci w przeszłość”. Ciężar odpowiedzialności za dobre imię mystkowskiej szkoły – to element więzi łączącej wszystkich, którym głęboko na sercu leży dobro szkoły.

 

 

 RUSZ SIĘ PO ZDROWIE!

 

Zespół  Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Mystkowie przystąpił w roku szkolnym 2009/2010 do IV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę”.  Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, mają  rozwijać zainteresowania uczniów, poszerzać ich wiedzę o zdrowiu oraz służyć promocji aktywności fizycznej.

W naszej szkole realizacja programu odbyła się pod hasłem: ,,Rusz się po zdrowie”.
Prowadzone  działania edukacyjne związane  były z wybranymi zagadnieniami zdrowego stylu życia. W ramach programu odbywały się  pogadanki, instruktaże, pokazy, konkursy, ćwiczenia, gry i zabawy, prezentacje.
Program realizowany był głównie na lekcjach wychowania fizycznego, godzinach wychowawczych, zajęciach pozalekcyjnych, gimnastyce korekcyjnej.
Przez cały rok uczniowie przygotowywali materiały edukacyjne na gazetki tematyczne dotyczące m.in. prawidłowej postawy ciała, sposobów spędzania czasu wolnego, wartości odżywczych produktów oraz zasad zdrowego odżywiania.
Na lekcjach wychowania fizycznego, zajęciach pozalekcyjnych z tańca i piłki siatkowej młodzież poznawała rodzaje aktywności fizycznej, które można wykorzystywać w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych oraz formy ruchowe, które kształtują nawyki prozdrowotne do całożyciowej troski o swoją sprawność i zdrowie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z gimnastyki artystycznej, w trakcie których uczennice z pomocą nauczyciela, a także samodzielnie przygotowały piękne układy do muzyki z wybranym przyborem : piłką, obręczą i wstążką.
Na lekcjach wychowania fizycznego prowadzona była również akcja „ Taniec  nie tylko dla gwiazd”. Podczas zajęć młodzież poznawała kroki tańców towarzyskich , wykonywała układy taneczne do muzyki disco oraz bawiła się w rytmie tańców integracyjnych. Prowadzone były również zajęcia z aerobiku, podczas których również chłopcy potrafili doskonale połączyć choreografię z muzyką i przy tym świetnie się bawić.
Zima to kolejny powód, by propagować wśród naszej młodzieży czynne spędzanie czasu wolnego oraz nabyć umiejętności w zakresie sportów całego życia. Każda klasa odbyła 4 godzinne wyjazdy na lodowisko w trakcie lekcji wychowania fizycznego. Podczas ferii nie zapomniano  o aktywnym spędzaniu dni wolnych od zajęć i już w pierwszym dniu zorganizowany został wyjazd na lodowisko dla miłośników tej formy ruchu.
W maju ruszyliśmy z akcją pod hasłem: „Żyj zdrowo – jedz kolorowo ! ‘’.  Celem imprezy było zapoczątkowanie nawyku zdrowego żywienia oraz informacja o wartościach odżywczych wybranych produktów. Zakupiono owoce i warzywa, które wystawiono na kolorowym straganie. Równocześnie w tym dniu przeprowadzono ankietę wśród uczniów, na temat ilości zjadanych owoców i warzyw w ciągu dnia. Celem ankiety było zdiagnozowanie środowiska szkolnego w sprawach dotyczących zdrowego żywienia.
Każdy mógł ankietę wypełnić, a po jej oddaniu, wybrać sobie dowolny smakołyk z warzywniaka. Uczniowie otrzymali tego dnia ulotki i broszury zachęcające do zjadania owoców i warzyw przynajmniej 5 razy dziennie . Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nie tylko, a  wyniki ankiety potwierdziły dużą świadomość żywieniową naszej społeczności szkolnej.
Akcji towarzyszyła wystawa plakatów propagujących zdrowe odżywianie wykonanych przez  uczennice naszego gimnazjum oraz gazetka szkolna informująca o wartościach odżywczych wybranych produktów.
W ramach projektu w naszym gimnazjum przeprowadzany został również konkurs fotograficzny pod hasłem  „ Zdrowie na Mystkowie” . Tematyka zdjęć miała dotyczyć  zdrowego żywienia i  aktywności fizycznej ucznia zgłaszającego się do konkursu. Konkurs miał na celu podniesienie świadomości społecznej oraz przekazanie w atrakcyjny sposób idei dbania o zdrowie  swoje i swoich bliskich.
Program „ Trzymaj formę” uświadomił uczniom jak ważny jest codzienny ruch i prawidłowe odżywianie oraz ile istnieje rożnych form aktywnego wypoczynku. Przez kilka miesięcy młodzież nabywała wiedzę o zdrowym żywieniu, wartości kalorycznej produktów, potraw. Udało się wskazać młodym ludziom prawidłowe nawyki zdrowego stylu życia. Zwiększyła się świadomość uczniów odnośnie wpływu diety i trybu życia na organizm człowieka, wygląd zewnętrzny i samopoczucie.
Poszerzanie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności fizycznej oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej wydaje się być konieczna w dobie zwiększającej się liczby osób cierpiących na otyłość.
Otyłość ze względu na powszechność występowania stała się zagadnieniem, któremu poświęca się dużo uwagi.  Jest to zjawisko coraz bardziej wkraczające w nasze życie i życie całych społeczeństw. W ciągu ostatnich lat zaobserwowano  alarmujące sygnały częstości występowania  otyłości wśród dzieci i młodzieży.  Nadciśnienie, choroby serca, miażdżyca , cukrzyca, zaburzenia hormonalne, zmiany zwyrodnieniowe  stawów kręgosłupa i kończyn dolnych to także główne choroby cywilizacyjne powstałe na skutek siedzącego trybu życia i nieprawidłowej diety. Należy więc o tym mówić, inicjować programy edukacyjne w szkołach, a także postawić na edukację zdrowotną, gdyż łatwiej i taniej jest zapobiegać niż leczyć.