Patron Szkoły

 

ks. prof. Piotr Poręba

Ks. prof. dr hab. Piotr Poręba urodził się 22 kwietnia 1908 roku w Mystkowie w parafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, jako syn Marcina i Katarzyny (z domu Sekuła). Rodzice jego byli rolnikami na ziemi mystkowskiej. W 1915 roku rozpoczął naukę w miejscowej szkole, a następnie po przerwie na skutek działań wojennych kontynuował ją w szkole podstawowej (4-klasowej), którą ukończył w 1921 roku. W tym samym roku rozpoczął naukę w Gimnazjum w Nowym Sączu, a następnie od 6 klasy uczęszczał do Gimnazjum  w Tarnowie, gdzie złożył egzamin dojrzałości w 1929 roku. W tym samym roku wstąpił do  Seminarium Duchownego w Tarnowie, w którym odbył 5-letnie studia teologiczne uprawniające do przyjęcia święceń kapłańskich, które otrzymał w 1934 roku, z rąk Biskupa Franciszka Lisowskiego. Po święceniach kapłańskich, podjął pracę duszpasterską w Parafii Zbylitowska Góra (1934-1936), a następnie w Czchowie nad Dunajcem pełnił obowiązki katechety, a także administratora parafii (1936-1938). Od stycznia 1938 roku do września tego samego roku był krótko katechetą w Parafiach Gwoździec i Śnietnica koło Tarnowa. Natomiast od września 1938 roku pełnił przez dwa niespełna lata obowiązki dyrektora Bursy i katechety gimnazjalnego w Grybowie. W czasie wojny ks. Piotr Poręba pełnił obowiązki wikariusza w parafii Podegrodzie koło Nowego Sącza (1940-1942). Potem pracuje bardzo krótko w Parafii Łososina Górna do końca 1942 roku. Następnie przebywa na  urlopie zdrowotnym (1942-1945). Brał w tym czasie udział w tajnym nauczaniu, a także w ruchu oporu, za co trafił do więzienia. Po uwolnieniu z więzienia na nowo podjął obowiązki nauczania i wychowania młodzieży w szkołach średnich w Nowym Sączu, a w latach 1945-1956 pracował w Grybowie jako katecheta, kierownik i wychowawca internatu młodzieży męskiej. W roku 1947 rozpoczął studia pedagogiczne i psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, które ukończył w 1950 roku, uzyskując magisterium z zakresu tych dyscyplin, a w roku 1960 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.  W latach 1956-1963 pracuje jako katecheta w Parafii Sędziszów. Przez siedem lat jest tutaj katechetą, choć również z przerwami. Swoje absencje w pracy katechetycznej wykorzystywał na dalsze upragnione studia. Jednak absencje te miały również źródło polityczne. Wiemy dobrze, ilu to Polaków za przynależność do AK szło do więzień. Także ks. Poręba naraził się władzom komunistycznym i ukrywał się. Jakiś czas przebywał u ks. proboszcza Jakubiaka w Dąbrowie Tarnowskiej, a także w Warszawie i innych miejscach. Od 1963 roku pracował jako wykładowca w Warmińskim Seminarium Duchownym w Olsztynie oraz jako wykładowca psychologii rozwojowej i pedagogiki rodzinnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował pedagogikę, uzyskując stopień magistra filozofii na podstawie pracy ,,Pedagogika Jana Ochorowicza”. W 1960 roku uzyskał doktorat nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie pracy ,,Pedagogika Jana Władysława Dawida na tle epoki”. Zrealizował w ten sposób marzenie swojego życia, by oddać się pracy naukowej. W 1963 roku poprosił o pozwolenie na przejście do Diecezji Warmińskiej. Od 1963 r. wykłada w Warmińskim Seminarium Duchownym w Olsztynie. Trzy lata później przenosi się na Katolicki Uniwersytet Lubelski i uzyskuje habilitację w zakresie dydaktyki religii na podstawie pracy ,,Działalność wychowawcza i poglądy pedagogiczne ks. Walentego Gadowskiego”. Zostaje dziekanem nowo utworzonej na KUL-u Katedry Pedagogiki Rodziny. Oddał się pracy naukowej. Czas swój wypełnił wykładami uniwersyteckimi, ćwiczeniami, jakie prowadził ze studentami, a także sam pisał i drukował. Był nauczycielem i mistrzem. Po przejściu na emeryturę ks. prof. Poręba powrócił do rodzinnego gniazda w Mystkowie. Zmarł 22 lipca 1991 roku. Pogrzeb odbył się 25 lipca. Wzięło w nim udział trzech biskupów: bp Wojciech Ziemba z Olsztyna, bp Jan Styrna oraz bp Jan Bednarczyk. Byli też przedstawiciele wyższych uczelni i wielu kapłanów. Trumnę z jego ciałem złożono w grobowcu rodzinnym na miejscowym (starym) cmentarzu w Mystkowie. Postać ks. Piotra Poręby bardzo głęboko wpisała się w historię Mystkowa.

14 października 1994 roku społeczność szkolna w Mystkowie z dumą przyjęła jego imię. Odtąd ks. prof. dr hab. Piotr Poręba jest Patronem Szkoły Podstawowej, a od 2002 roku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie.

Ks. Piotr Poręba żywo interesował się szczególnie dwoma zagadnieniami: rodziną i jej funkcją wychowawczą oraz katechizacją dzieci i młodzieży. W rodzinie widział ogromną rolę w wychowaniu młodego człowieka. Oryginalność jego poglądów polegała na tym, że jako pierwszy w Polsce wyszedł naprzeciw chrześcijańskim małżonkom  z „teologią praktyczną”, przeszczepiając na polski grunt wskazania Soboru Watykańskiego II. Wśród najbardziej praktycznych metod wychowawczych, które trzeba przekazać młodym ludziom przygotowującym się do małżeństwa, wskazywał  atmosferę wychowawczą domu rodzinnego, oddziaływanie rodziców przez przykład oraz metodę dialogu wychowawczego. Doskonale wdrożył te założenia ks. prof. Piotr Poręba organizując na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Katedrę Pedagogiki Rodziny – pierwszą uniwersytecką katedrę o tym profilu w Polsce.

Ważniejsze pozycje naukowe ks. prof. Piotra Poręby:
1.    Psychologiczne uwarunkowania życia małżeńskiego
2.    Wartości pedagogiki Jana Korczaka
3.    Współżycie pokoleń na bazie rodzinnej
4.    Psychologiczne uwarunkowania życia rodzinnego
5.    Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży
6.    Psychologia życia małżeńskiego i rodzinnego
7.    Wychowanie dziecka w rodzinie
8.    Pedagogika specjalna.

 

 

 

„Święto Patrona Szkoły w Mystkowie 2011”

Dzień 10 listopada 2011 roku był świętem nie tylko dla całej społeczności szkoły, ale także dla mieszkańców Mystkowa. By przybliżyć wszystkim postać Patrona, zapewnić szeroki dostęp i więcej miejsca dla uczniów, rodziców i zaproszonych gości oraz zintegrować całe lokalne środowisko, uroczystości odbyły się w Domu Ludowym. Pamiętając, że ks. Piotr wyrósł z tego ludu, tutaj dorastał i modlił się przed cudownym obrazem Matki Bożej Niepokalanej w miejscowym kościele, obchody święta rozpoczęła uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ks. Iwan Cabaj. W wygłoszonej homilii ks. Iwan nawiązał do  nauczania i świadectwa życia Osoby Patrona szkoły – ks. prof. Piotra Poręby, stawiając Go za wzór do naśladowania zarówno nauczycielom, jak i uczniom naszej szkoły. Zwrócił uwagę również na potrzebę chrześcijańskiego wychowania młodego pokolenia. Kanwą rozważań  uczynił słowa Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki przez to (...), czym dzieli się z innymi”. Takim właśnie był nasz Patron: człowiek ogromnej wiedzy, którą sam wytrwale zdobywał, i którą służył innym ( katechizacja, uczelnia). Wiedział również, że mądrość to nie tylko sama wiedza: był mądry i pokorny. W trakcie mszy świętej, wyraziliśmy ogromną wdzięczność Bogu za dar Patrona i za wszystkich sympatyków mystkowskiej szkoły.

Następnie cała społeczność szkolna, poczet sztandarowy, zaproszeni goście udali  się na parafialny cmentarz, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze na grobie Patrona. Po przemarszu do Domu Ludowego odbyła się uroczysta akademia przygotowana  przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli: p. M. Bochenek, p. A. Rutkowskiej, na której uczniowie prezentowali program artystyczny związany z życiem ks. Prof. Piotra Poręby. W tym roku również tradycyjnie już połączono świętowanie Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę -  naszej wielkiej, wspólnej Ojczyzny  i Patrona Szkoły - naszej małej Ojczyzny.

Po uroczystym wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu, dyrektor ZSPG Marek Kiełbasa powitał licznie przybyłych gości: Wójta Gminy Kamionka Wielka pana Kazimierza Siedlarza, byłego radnego powiatowego pana Józefa Pyzika, radnego Gminy Kamionka Wielka pana Benedykta Porębę, sołtysa wsi Mystków pana Stanisława Porębę oraz licznie przybyłych nauczycieli emerytów, mieszkańców Mystkowa oraz całą społeczność szkolną: rodziców, nauczycieli i uczniów.

Obchody Święta Patrona Szkoły w tym roku ubogacił i urozmaicił występ Zespołu Regionalnego „Mali Mystkowianie”. Młodzi tancerze zaprezentowali barwny i ciekawy program artystyczny, pełen patriotyzmu i regionalnych tradycji. Następnie odbył się finał Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły. Konkurs przygotował pan Józef Oracz.
Głównym celem konkursu było poszerzenie wiedzy o Patronie Szkoły wśród jak największej ilości uczniów.  Po eliminacjach klasowych do finału zakwalifikowało się 15 uczniów.
Laureaci klasowi odpowiadali na wylosowane pytania. Na uwagę zasługuje wysoki poziom wiedzy uczniów związanej z Patronem, o czym mogli się przekonać wszyscy uczestnicy uroczystości. Na zakończenie Dnia Patrona odbyło się  podsumowanie konkursów związanych z postacią ks. Piotra Poręby i uroczyste wręczenie nagród przez Wójta Gminy.


Laureatami Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie zostali:
I miejsce:  Katarzyna Świgut
II miejsce: Emilia Pazgan
III miejsce: Dominika Kiełbasa
IV miejsce: Beata Borkowska
V miejsce: Justyna Hatlaś
VI miejsce: Kuba Warchoł.


Zwycięzcami Konkurs Plastycznego o Patronie Szkoły zostali:
I miejsce: Jerzy Witwicki
II miejsce: Zuzanna Oracz
III miejsce: Paulina Górska.
Przyznano również wyróżnienie za najciekawszą prezentację multimedialną o Patronie Katarzynie Świgut.


Wydarzeniom tego dnia towarzyszyła uroczysta atmosfera i podniosły nastrój. Na szczególne podkreślenie zasługuje entuzjastyczne przyjęcie występu artystycznego uczniów naszej szkoły oraz Zespołu Regionalnego „Mali Mystkowianie”. Wzruszenie, emocje i miłe wspomnienia na długo pozostaną w pamięci, przywołując niezwykłą atmosferę tego doniosłego wydarzenia w historii szkoły. Poezja, muzyka, pieśni patriotyczne, tańce wywołały wśród zaproszonych gości  łzy wzruszenia. Całości dopełniła dekoracja przygotowana przez p. A. Siedlarz . Dzień Patrona Szkoły 2011 r. „wzbity w radość”, „odleci w przeszłość”. Ciężar odpowiedzialności za dobre imię mystkowskiej szkoły – to element więzi łączącej wszystkich, którym głęboko na sercu leży dobro szkoły.

 

 

 

 

„Święto Patrona Szkoły w Mystkowie 2010”

„Nauczcie się kochać, to co prawdziwe, dobre i piękne” -  pod takim hasłem w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie odbyły się obchody tegorocznego Święta Patrona Szkoły, które miały miejsce 10 listopada bieżącego roku. Maksyma starożytnego filozofa Platona „Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać to co dobre" była szczególnie bliska patronowi naszej szkoły ks. prof. Piotrowi Porębie - mystkowianinowi, wybitnemu wychowawcy, profesorowi KUL-u.                                                                             To niezwykły dzień dla szkolnej społeczności. Szesnaście lat temu nasza szkoła przyjęła imię ks. Piotra Poręby. To podniosłe wydarzenie otworzyło przed nami przestrzeń działań, które prowadzą uczniów, nauczycieli i rodziców ku lepszemu poznaniu i zrozumieniu nauki wybitnego pedagoga. Obraliśmy sobie Patrona, który służy nam za wzór, który wciąż pozostaje niedościgłym ideałem. Ważnym elementem pracy wychowawczej szkoły są działania związane z postacią patrona. W tygodniu poprzedzającym święto odbywają się konkursy plastyczne, literackie, multimedialne i wiedzy o patronie.

Kim jest Patron dla nas, całej społeczności ZSPG w Mystkowie?

Odchodzi od nas wielu wybitnych i wartościowych ludzi, stając się postaciami historycznymi. Jeżeli żyli godnie, niech będą dla uczniów autorytetami. Niech pozostaną w naszej pamięci, bo jeżeli ich nie utrwalimy, znikną bezpowrotnie, a wraz z nimi nasza tożsamość. Możemy to czynić, dając ich uczniom jako patronów szkół. Kto może stanowić taki autorytet dla szkoły? Przede wszystkim jej patron, którego nie wybiera się przypadkowo. Patron, który zarówno dla nauczycieli, jak i dla dzieci i młodzieży stanowić będzie niepodważalny wzór do naśladowania. Naszym opiekunem jest Człowiek Wielkiej Miary – ks. Piotr Poręba. Jego dziedzictwo jest dla nas podstawą wychowywania naszych uczniów, bo „ideał nawet trudny do osiągnięcia ciągle nęci, ciągle pobudza do nowych prób". W jaki sposób czerpiemy z tej skarbnicy mądrości?  W środku zewsząd spoglądają na nas mądre oczy naszego Patrona: z portretu, z prac uczniowskich, ze sztandaru... Wiersze uczniów dla Niego i o Nim zdobią szkolne gazetki. Liczne prace nawiązują do dobroci, mądrości, niezłomności, prawości, rodziny i patriotyzmu, czyli wartości, które stawiał na piedestale i których był najlepszym przykładem. Uczniowie nie przechodzą obok prac obojętnie, gdyż sami je wykonali. To ważne. Są dumni, gdy widzą obok swoje nazwisko. Jest zatem wart naśladowania. Tworzy i kształtuje naszą społeczność, pomaga budować wizerunek szkoły. Jego osoba łączy się też z licznymi obowiązkami. Patrona wypada przecież znać i starać się mu dorównać. A dorównać ideałowi jest niezmiernie trudno. Starania mogą dać jednak mnóstwo satysfakcji. Posiadanie za patrona ks. prof. Piotra Porębę jest powodem do dumy, ponieważ był wspaniałym wychowawcą i przyjacielem młodzieży. Żył skromnie, bez wielko profesorskiego komfortu. Powodem do dumy jest już samo obcowanie z nim, bycie w jego cieniu i bliskości, czerpanie z myśli i czynów takiej osoby. Jak zatem widać wybór patrona i przyjęcie jego imienia pociąga z sobą określone konsekwencje. Trzeba je sobie wyraźnie uświadamiać, a to nie przyjdzie samo, wiąże się z wytężoną pracą nad sobą. Każdy z nas potrzebuje wzoru - mistrza, którego mógłby naśladować, idąc przez życie. Potrzeba nam osób pokazujących swoimi losami, myślą i czynem, że odwaga, nieugiętość i wytrwałość to podstawa w drodze do osiągnięcia sukcesu, zamierzonego celu. Czas pobytu w szkole to nie tylko okres, w ciągu którego uczniowie zamierzają zdobyć wiedzę, lecz również okres, kiedy musimy nauczyć ich samodzielności, dokonywania różnych, czasem trudnych wyborów. Takim właśnie przewodnikiem jest wybrany na patrona naszej szkoły ks. Prof. Piotr Poręba!

Życzę sobie oraz wszystkim Wychowawcom, Nauczycielom naszej Małej Ojczyzny, położonej w malowniczej Gminie Kamionka Wielka, aby się mogli cieszyć jak najlepszymi owocami swej pracy, a Dzieciom i Młodzieży zdobywania wiedzy i kształtowania postawy życiowej według wzoru Patrona Szkoły, który bardzo kochał Dzieci i Młodzież, pokładając w nich wielkie nadzieje.

Wierzę także, że nasi uczniowie zapatrzeni w swojego Patrona, wpiszą na stałe w swoje serca: dobroć, uczciwość, skromność, szacunek, zdobywanie wiedzy. Nie będą im obce dobre uczynki, pokora, tolerancja, przyjaźń, miłość i modlitwa. Będą mieli serce i będą patrzeć w serce, bo przecież „ to co najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.

 

Obchody Dnia Patrona rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą, którą odprawił ks. Iwan Cabaj. W trakcie mszy świętej, wyraziliśmy ogromną wdzięczność Bogu za dar Patrona - za to, że dla wszystkich miał dobre słowo – umiał wsłuchać się w każdego człowieka, zrozumieć jego problemy, dylematy, umiał mówić do ludzi o Bogu, jego prawach i niezmierzonej miłości - językiem ludzkim, prostym i ujmującym. Następnie cała społeczność szkolna, poczet sztandarowy, zaproszeni goście udali  się na parafialny cmentarz, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze na grobie Patrona. Po powrocie do szkoły odbyła się uroczysta akademia przygotowana  przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli: mgr Józefa Oracza, mgr Agnieszki Rutkowskiej oraz mgr Urszuli Juśkiewicz, na której uczniowie prezentowali program artystyczny związany z życiem ks. Prof. Piotra Poręby.

W tym roku połączono świętowanie Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę -  naszej wielkiej, wspólnej Ojczyzny  i Patrona Szkoły - naszej małej Ojczyzny. Po uroczystym wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu, dyrektor ZSPG mgr Marek Kiełbasa powitał licznie przybyłych gości: ks. Prałata Józefa Głowę, radnego powiatowego pana Józefa Pyzika, radnego Gminy Kamionka Wielka pana Benedykta Porębę, sołtysa wsi Mystków pana Stanisława Porębę oraz licznie przybyłych nauczycieli emerytów oraz całą społeczność szkolną: rodziców nauczycieli i uczniów.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż podczas akademii były  prezentowane wiersze napisane przez uczniów naszej szkoły na konkursy literackie o Patronie.

Oto zaledwie kilka z nich:

 

Kiedy był mały, myślał o Bogu

Kochał swą matkę, ojca i braci,

Wracał ze szkoły i już od progu

Cześć oddawał Panu Bogu.

Marzył, by służyć ludziom i Stwórcy

Miłować wszystkich, chwasty i róże

Ojczyznę Polskę i mystkowskie wzgórze.

 

 

Nasza mystkowska szkoła,

zaszczytu doznała, kiedy tak

zacnego ks. Piotra Porębę

za Patrona obrała.

Wszak ziemia mystkowska

Ciebie wykarmiła, ziarno słów

Bożych w sercu zaszczepiła.

Które głosiłeś wśród rodzin

i młodzieży, Bogu na chwałę

ludziom ku nadziei

A kiedy nadeszła Twa jesień sędziwa

wróciłeś do nas z odległego Lublina,

by złożyć swe szczątki tam gdzie

Twoja  rodzina.

Wczesny ranek

Cichutko z domu wychodzi Piotr.

Idzie polami, w stronę lasu.

Podziwia Boga wśród gór.

 

Rosa na łące.

Słońce świeci wesoło.

Tu widać stwórcę i jego moc.

Kapłan z pokorą chyli czoło.

 

Nasz Patronie!

Ranną porą - ścieżką polną

Wśród pagórków , łanów zbóż!

Z wonią kwiatów - rosą polną

On przenika pośród wzgórz

W Jego ręku święta Księga

Zamyślony - patrząc w dal

I choć twarz ma uśmiechniętą

To odchodząc stąd mu żal ...

Bo On wierzył świętą wiarą

Że Bóg stworzył piękny świat

Choć Go życie nie szczędziło ...

Nawet wróg - dla niego brat

Taki był nasz Patron drogi

I pomocną dawał dłoń ...

Wszystkim - co potrzebowali

W zamian zaś - kochali Go

 

 

Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o prezentacji multimedialnej uczennicy gimnazjum Joasi Kiełbasy, która zwyciężyła w kategorii najlepszej prezentacji multimedialnej o Patronie Szkoły. Podczas uroczystości odbyło się także podsumowanie konkursów związanych z postacią ks. Piotra Poręby:

 

1. Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły

Głównym celem konkursu było poszerzenie wiedzy o Patronie Szkoły wśród jak największej ilości uczniów.  Po eliminacjach klasowych do finału zakwalifikowało się 15 uczniów.

Laureatami Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie zostały:

I miejsce  Katarzyna Świgut kl. VI SP

II miejsce Kamila Mróz kl. II G

III miejsce Beata Borkowska kl. II G

Przyznano także wyróżnienia dla Laureatów Klasowych Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły:

Agnieszka Janus kl. III G

Bogumiła Miczołek kl. I G

Justyna Hatlaś kl. I G

Mariola Dobosz kl. III G

Emilia Pazgan kl. IV

 

2.Konkurs Plastyczny o Patronie Szkoły

 

I miejsce Paulina Górska kl. IV SP

II miejsce Zuzanna Oracz kl. III SP

III miejsce Klaudia Ligęza kl IV SP

Wyróżnienia:

Alina Borkowska kl. IV SP

Szymon Oracz kl. IV SP

Tomasz Pazgan kl. VI SP

Kuba Ogorzałek kl. I G

 

Wydarzeniom tego dnia towarzyszyła uroczysta atmosfera i podniosły nastrój. Na szczególne podkreślenie zasługuje entuzjastyczne przyjęcie występu artystycznego uczniów naszej szkoły. Wzruszenie, emocje i miłe wspomnienia na długo pozostaną w pamięci, przywołując niezwykłą atmosferę tego doniosłego wydarzenia w historii szkoły. Poezja, muzyka, pieśni patriotyczne wywołały wśród zaproszonych gości  łzy wzruszenia, czego dowodem było przemówienie pana Benedykta Poręby i Józefa Pyzika. Całości dopełniła dekoracja przygotowana przez Panią mgr Dorotę Padoł. Uroczystość była piękną lekcją patriotyzmu, bo przecież na nas nauczycielach spoczywa bardzo trudny, ale niezwykle ważny obowiązek wychowania młodego pokolenia patriotów.