Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie

im. ks. prof. Piotra Poręby

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Samorząd Uczniowski

PDF

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2017/2018

W piątek 15 września 2017 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego .

Wyniki przedstawiają się następująco:

Przewodnicząca: Dominika Stępień kl. III Gim (43 gł.)

Z-ca przewodniczącej: Martyna Poręba kl. III Gim (22 gł.)

Sekretarz: Martyna Kachniarz kl. II Gim ( 21 gł.)

Skarbnik : Justyna Głowacka kl. VII SP ( 16 gł.)

Członek: Mateusz Bisaga kl. VI SP ( 15 gł.)

Członek : Kamil Głód kl. V SP ( 15 gł.)

Równocześnie odbyły się wybory na opiekuna Samorządu Uczniowskiego, którym została p. Małgorzata Legutko.

Wszystkim kandydatom dziękujemy, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

 

====================================================================================

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - rok szkolny 2016/2017

Opiekun: Pani Małgorzata  Legutko

Przewodnicząca:

Karolina Cempa – kl. 3 Gim

Z-ca przewodniczącej:

Katarzyna Szczepanik – kl. 3 Gim

Skarbnik:

Martyna Kachniarz – kl. 1 Gim

Sekretarz:

Bartłomiej Janus – kl. 2 Gim

Członkowie :

Jakub Hebda – kl. 2 Gim

Oliwia Borkowska – kl. IV SP

Sekcja gazetkowa:

Martyna Kachniarz

Natalia Kachniarz

Nikola Dudkowska

Bartłomiej Janus

Oliwia Borkowska

Sekcja porządkowa :

Jakub Hebda

Katarzyna Szczepanik

Wiktoria Schneider

Joanna Szczepaniak

Karolina Cempa

Jolanta Kalisz

Justyna Głowacka

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PODSTAWOWO-GIMNAZJALNYCH

W MYSTKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


Plan pracy Samorządu Szkolnego został opracowany w oparciu o:

 1. Wnioski wynikające z realizacji planu pracy Samorządu Uczniowskiego w  roku szkolnym 2015/2016,
 2. Statut ZSPG w Mystkowie,
 3. Program wychowawczy i profilaktyki.

Samorząd Szkolny w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na:

 1. budowanie pozytywnego klimatu w szkole,
 2. tworzenie więzi między wszystkimi uczniami,
 3. rozwijanie samorządności, odpowiedzialności za własne działanie,
 4. rozwijanie zainteresowań uczniów,
 5. ukazanie różnych możliwości spędzania czasu wolnego,
 6. tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
 7. wyrabianie czujności wobec zagrożeń zdrowia i życia,
 8. wspieranie kultury osobistej uczniów,
 9. przeciwdziałanie szkolnej agresji i przemocy.

Lp.

Zadanie

Sposób realizacji

Termin

realizacji

Osoby odpowiedzialne

Cele

1.

Wznowienie działalności Samorządu Uczniowskiego

Wybór Samorządów Klasowych.

do 11.09.2016r.

Wychowawcy klas

 

Wyłonienie osób odpowiedzialnych za pełnienie określonych funkcji w klasie.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

18.09.2016r.

Opiekun SU

Wyłonienie w demokratycznych wyborach Rady SU.

Ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny, przydzielenie i omówienie obowiązków.

21.09 – 09.10 2016r.

Opiekun SU

Samorząd Uczniowski

Kształtowanie umiejętności planowania działań, zgodnych z potrzebami uczniów i placówki.

Rozwijanie potrzeby działania, gotowości do współpracy i współdziałania.

Przedstawienie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

Październik 2016r.

Opiekun SU

Samorząd Uczniowski

Kształtowanie umiejętności organizacji pracy zgodnie z przyjętym planem.

2.

Zapoznanie Rady Samorządu Uczniowskiego z ważnymi dokumentami, regulującymi funkcjonowanie placówki.

Wspólna analiza dokumentów:

 1. Statut ZSPG – prawa i obowiązki ucznia
 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania
 3. Program wychowawczy i profilaktyczny ZSPG

Na bieżąco podczas cyklicznych spotkań SU

Opiekun SU

Zaznajomienie z regułami i zasadami panującymi w szkole

3.

Dokumentowanie działalności Samorządu Uczniowskiego.

Prowadzenie działań mających na celu rejestr prac SU:

 1. Protokoły zebrań SU
 2. Prowadzenie gazetki SU
 3. Redagowanie notatek i przekazywanie ich opiekunowi strony internetowej

Na bieżąco przez cały rok szkolny

Opiekun SU

Samorząd Uczniowski

Sekretarz SU

Dzielenie się informacjami i aktualnymi przedsięwzięciami podejmowanymi przez SU z uczniami, nauczycielami oraz rodzicami.

4.

Tworzenie ceremoniału szkolnego poprzez udział pocztu flagowego w uroczystościach szkolnych.

Wybór uczniów, którzy będą reprezentowali ZSPG  w poczcie sztandarowym.

Udział pocztu sztandarowego  w obchodach uroczystości szkolnych i państwowych

 1. Dzień Edukacji Narodowej
 2. Święto  Patrona Szkoły
 3. Ślubowanie klas pierwszych
 4. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
 5. 03 maja – Święto Konstytucji
 6. Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Październik 2016r.

Opiekun SU

Samorząd Uczniowski

Wyłonienie osób, które będą godnie reprezentowały ZSPG podczas uroczystości szkolnych i państwowych.

Przedstawienie członkom pocztu sztandarowego zasad

zachowania w trakcie oficjalnych uroczystości.

 

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz szacunku do tradycji i symboli państwowych.

5.

Planowanie i organizowanie życia kulturalnego zgodnie z potrzebami uczniów.

Integracja społeczności szkolnej, wyzwalanie inicjatyw i pomysłów uczniów.

Organizacja wycieczki do kina-teatru

 

Grudzień- marzec

 

Opiekun SU

Chętni Nauczyciele

 

 

Zorganizowanie rozrywki kulturalnej, ukazanie atrakcyjnej możliwości spędzenia czasu wolnego

Szkolny Mikołaj

 

 

Dzień Kobiet w naszej szkole

Grudzień 2016 roku

 

 

Marzec 2016 roku

Samorząd Uczniowski

 

Chłopcy

Zorganizowanie rozrywki kulturalnej, ukazanie atrakcyjnej możliwości spędzenia czasu wolnego.

Organizacja balu choinkowego

 

Styczeń 2017r.

 

Opiekun SU

Chętni nauczyciele

Tworzenie poczucia więzi między uczniami poprzez wspólną zabawę.

Walentynki – ubieramy się na czerwono.

 

Pomoc w organizacji poczty walentynkowej.

Klasowy Konkurs na najładniejszą gazetkę o naszej szkole

 

 

Luty 2017r.

 

 

 

Luty –Marzec 2017

 

SU

Integracja społeczności szkolnej poprzez wspólną zabawę.

 

 

Odpowiedzialność, samorządność

6.

Udział w akcjach charytatywnych - pomoc innym.

 

Udział w akcji Góra Grosza 2016 r.

 

Udział w akcjach organizowanych przez Caritas

 

 

Styczeń 2017r.

 

 

Listopad/  Grudzień 2016r.

Opiekun SU

 

 

Chętni nauczyciele

Chętni uczniowie

Umiejętność dzielenia się z potrzebującymi. Bezinteresowne działanie na rzecz innych.

Zbieranie zakrętek na rzecz fundacji Sursum Corda

Listopad

2016r.

Samorząd Uczniowski

 

 

Przekazanie darów uwrażliwianie na potrzeby innych.

7.

Rozwijanie samorządności, odpowiedzialności za powierzone zadanie.

 

 

Powołanie sekcji, przydział zadań, monitorowanie pracy…

 

Na bieżąco przez cały rok szkolny

 

Samorząd Uczniowski

 

 

 

Udział w pracach komisji konkursowych.

 

Na bieżąco przez cały rok szkolny

 

Samorząd Uczniowski

 

 

Kształtowanie postawy sprawiedliwości oraz obiektywnego oceniania kolegów i koleżanek, doceniania ich wysiłku.

 

 

Prowadzenie sklepiku  szkolnego

Cały rok szkolny

Samorząd Uczniowski

Opiekun SU

Wyłonienie osób odpowiedzialnych za prowadzenie sklepiku.

 

 

8.

Zapobieganie niewłaściwym i ryzykownym zachowaniom, troska o zdrowie i bezpieczeństwo – profilaktyka.

 

Rozstrzyganie sporów między uczniami.

Na bieżąco przez cały rok szkolny

Opiekun SU

Sprawiedliwe rozwiązywanie sporów i konfliktów sposób pokojowy. Zapobieganie agresji i przemocy.

Walczymy z nałogami

- konkurs plastyczny.

Maj 2017r.

Opiekun SU

Uwrażliwienie na negatywne skutki ulegania nałogom.

Pierwszy Dzień Wiosny

Marzec 2017r.

SU

wychowawcy

Zajęcia z wychowawcami, konkursy, prezentacje klasowe

Włączenie SU w organizację „Manewrów Sprawnościowych”  - rajdy, zawody

Maj 2017r.

Opiekun SU

Uświadomienie troski o zdrowie i życie oraz znaczenia służb troszczących się o zdrowie i bezpieczeństwo.

9.

Wspomaganie rozwoju zainteresowań poprzez organizację konkursów.

 

Konkurs na najładniejszy wystrój świąteczny klasy.

Grudzień 2016r.

Samorząd Uczniowski

Uświadomienie znaczenia tradycji, wzrastanie w jej poszanowaniu i kultywowaniu.

Konkurs na najładniejszą pisankę.

Kwiecień 2017r.

Samorząd Uczniowski

Uświadomienie znaczenia tradycji, wzrastanie w jej poszanowaniu i kultywowaniu.

Szkolny konkurs ,,Mam talent”.

Czerwiec 2017r.

Samorząd Uczniowski

Wspomaganie rozwoju zainteresowań i stworzenie możliwości ich zaprezentowania.