Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie

im. ks. prof. Piotra Poręby

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Aktualności

PDF

 

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej

w Mystkowie (regulaminy i załączniki)


Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie przyjmowane są z urzędu dzieci siedmioletnie, zamieszkałe w obwodzie szkoły (urodzone w roku 2011) na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów kandydata.

ZGŁOSZENIE do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie na rok szkolny 2018/2019

(dotyczy uczniów zamieszkałych w obwodzie SP w Mystkowie)

.................................................................................................................................

Do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie przyjmuje się dzieci sześcioletnie w celu odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci pięcioletnie i czteroletnie zamieszkałe na terenie Gminy Kamionka Wielka - na podstawie wniosku.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. KS. PROF. PIOTRA PORĘBY W MYSTKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

oraz

druki wymaganych oświadczeń

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Życzymy Uczniom udanych i bezpiecznych ferii zimowych. Niech ten wspaniały czas dostarczy Wam niezapomnianych wrażeń oraz wielu ciekawych przeżyć. Odpoczywajcie po trudach  kilkumiesięcznej pracy, cieszcie się przygodami, poznawaniem nowych miejsc i ludzi. Mamy nadzieję, że wrócicie wszyscy zadowoleni, wypoczęci, z nową energią do pracy w drugim semestrze.

Dyrekcja szkoły i nauczyciele


 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin rekrutacji na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

w ramach projektu "Akademia równych szans".

----------------------------------------------------------------

Przykładowe arkusze egzaminacyjne egzaminu ósmoklasisty

przeprowadzanego od roku szkolnego 2018/2019

...................................................................................................................

Bożonarodzeniowe życzenia

Minister Edukacji Narodowej

Anny Zalewskiej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poranek wigilijny w Szkole Podstawowej w Mystkowie - 22 grudnia 2017 r.

https://www.facebook.com/szkola.mystkow.net/videos/2015235622047865/?hc_ref=ARSgIh8LU8Pxs2IUZDJq9EHgV5E3zjKO02yEgPfVvxTkjrsw-VtRXgC_dPFMhpu38Y4&fref=nf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Święto Patrona Szkoły w Mystkowie”

 

https://www.facebook.com/szkola.mystkow.net/videos/2003173516587409/

 

------------------------------------------------------------------

Od października 2017 r. na budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie działa urządzenie, które mierzy poziom zanieczyszczenia powietrza i smogu na zewnątrz. Sensory odczytują w czasie rzeczywistym serię parametrów na temat aktualnego powietrza w Mystkowie. Poprzez sensory Airly możliwe jest zbieranie, przetwarzanie i interpretowanie danych w czasie rzeczywistym. W oparciu o te dane, na mapie online oznaczane są m.in. informacje o jakości powietrza. Sensory mierzą m.in.: poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza.
Sprawdź aktualną jakość powietrza w Mystkowie
-----> https://map.airly.eu/pl/#latitude=49.60475&longitude=20.78721&id=465

..........................................................................................

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej

----------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁY PREZENTOWANE NA PRZEDMIOTOWYCH SPOTKANIACH INFORMACYJNYCH

„WDRAŻANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ
w 8-letniej szkole podstawowej”

---------------------------------------------------------------------------------------------

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych - komentarz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

List Ministra Edukacji Narodowej

do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plan lekcji obowiązujący od 11 września 2017 roku

------------------------------------------------------------------------------

 

Świetlica szkolna

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

----------------------------------------------------------------------

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

------------------------------------------

Uczniowie klas 1-7 szkoły podstawowej oraz klas 2 i 3 gimnazjum

będą korzystać z podręczników udostępnionych przez szkołę

w ramach dotacji celowej na zakup podręczników
.

Rok szkolny 2017/2018  to darmowe podręczniki i ćwiczenia

dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

============================

 

Gmina Kamionka Wielka od 1 czerwca 2017r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Akademia równych szans – wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminie Kamionka Wielka”.

Lider projektu: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Partnerzy projektu: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli; Gmina Kamionka Wielka

Okres realizacji projektu: 01.06.2017r. - 31.05.2019r.

W ramach projektu uczniowie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie będą mieli możliwość wziąć udział w:

 • zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki
 • zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych z przyrody
 • zajęciach dodatkowych w ramach warsztatów wprowadzających w świat programowania

Dodatkowo uczniowie szkoły podstawowej, którzy mają trudności z nauką języka angielskiego będą mieli szansę skorzystania ze stypendiów na naukę języka angielskiego. Wysokość stypendium wynosi 1 800.00 zł/ucznia.

Poza stypendiami i realizacją zajęć dydaktyczno- wyrównawczych oraz dodatkowych dla uczniów realizacja projektu przewiduje również:

 • wyposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej w narzędzia do nauczania przyrody
 • wyposażenie szkolnej pracowni matematycznej w przyrządy do nauczania matematyki
 • Zakup sprzętu TIK do szkoły w ramach zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania

Szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie ukierunkowane na rozwój umiejętności zawodowych w dwóch obszarach tematycznych tj.:

· nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu

· wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych

Wartość projektu: 1 121 880,40 PLN w tym:

· współfinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 057 725,40 PLN

· współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 993 570,40 PLN

· wkład własny Gminy Kamionka Wielka: 64 155,00 PLN

Rekrutacja uczniów/uczennic na zajęcia wyrównawcze będzie się odbywać w dwóch cyklach: I cykl w roku szkolnym 2017/2018 w terminie od 19.06.2017r. do 30.09.2017r; II cykl w roku szkolnym 2018/2019 w terminie od 19.06.2018r. do 30.09.2018r. Dodatkowa rekrutacja (w przypadku wolnych miejsc w poszczególnych grupach) zostanie przeprowadzona w terminach: od 25.01.2018r. do 09.03.2018r. (I cykl) oraz od 25.01.2019r. do 09.03.2019r. (II cykl).

Rekrutacja uczniów/uczennic na zajęcia dodatkowe w ramach warsztatów wprowadzających w świat programowania odbędzie się w terminie od 01.10.2018r. do 31.12.2018r.

Na terenie szkoły zostaną zorganizowane spotkania z uczniami i rodzicami, których celem będzie zapoznanie z założeniami i celami projektu oraz zachęcenie do udziału w nim i wskazanie korzyści wynikających z uczestnictwa. Terminy spotkań oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji zostaną podane na stronie internetowej szkoły.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia dodatkowe oraz stypendia na naukę języka angielskiego są skierowane wyłącznie do uczniów szkoły podstawowej ( uczniowie gimnazjum nie są objęci wsparciem w projekcie).

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja na zajęcia dodatkowe z matematyki i przyrody

Od 19 czerwca do 30 września 2017 roku trwa nabór dla uczniów szkoły podstawowej w Mystkowie 
do projektu „Akademia równych szans – wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Kamionka Wielka”.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się
z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
oraz złożenia w sekretariacie ZSPG w Mystkowie kompletnie wypełnionych załączników do regulaminu.

Szczegółowe informacje można uzyskać u szkolnego koordynatora projektu - Pani Danuty Kędroń
lub w sekretariacie szkoły.

Link do załączników

„Akademia równych szans –
wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
w gminie Kamionka Wielka”

================================================

 

 

 

Serdecznie zapraszamy dzieci, uczniów, rodziców, mieszkańców na Prezentacje Artystyczne Szkół Gminy Kamionka Wielka, które odbędą się
13 czerwca 2017 r. (wtorek) w sali gimnastycznej w Mystkowie.

===================================================================================

Zapraszamy do odwiedzenia fanpage naszej szkoły na Facebooku

https://www.facebook.com/szkola.mystkow.net/

=========================================================================================

 

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

 

========================================================================================

 

Wiosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego,
karta zapisu do klasy I SP

=============================================================================

 

PODZIĘKOWANIE

Dyrektor, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie
składają serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji i udział w uroczystości jubileuszu 50-lecia naszej placówki, otwarcia i poświęcenia nowego budynku szkoły, sali gimnastycznej i boisk.
Dziękujemy dostojnym Gościom, Absolwentom, Rodzicom, Uczniom, Nauczycielom oraz Pracownikom Administracyjnym za to, że zaszczycili nas swoją obecnością podczas obchodów Złotego Jubileuszu. Dziękujemy również za Państwa udział i wsparcie w organizacji Festynu Rodzinnego.

Nauczycielom, Rodzicom, Uczniom, Sponsorom i Przyjaciołom szkoły dziękujemy za wkład pracy 
w przygotowanie do naszej uroczystości.

Dziękujemy wójtowi i  władzom gminy, sołtysowi wsi oraz radnym naszej gminy za wspieranie szkoły
we wszystkich działaniach. Dziękujemy za troskę o uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, pomoc
w organizacji przedsięwzięć edukacyjnych i realizację planów dotyczących przyszłości naszej placówki.
Nowy budynek szkoły, sala gimnastyczna, boiska i plac zabaw pozwolą w pełni rozwijać pasje
i zainteresowania dzieci i uczniów, zdobywać nowe umiejętności.

Mamy nadzieję, że wspólnie przeżyte chwile pozostaną na długo w Państwa pamięci.

Mystków, 12 listopada 2016 r.

 

Zdjęcia z uroczystości otwarcia nowej szkoły


12 listopada 2016 r.

========================

 

 

Graficzny kalendarz roku szkolnego 2016/17


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/17

w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2016 r.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2016 r.

Uroczystość otwarcia i poświęcenia nowej szkoły, sali gimnastycznej i boisk. Uroczystość 50-lecie szkoły.
Święto Patrona Szkoły.

12 listopada 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2016 r.

I semestr

1 września 2016 r. – 26 stycznia 2017 r.

II semestr

27 stycznia – 23 czerwca 2017 r.

Śródroczna konferencja klasyfikacyjna

26 stycznia 2017 r.

Ferie zimowe

30 stycznia - 12 lutego 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 - 18 kwietnia 2017 r.

Egzamin gimnazjalny

 1. część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. (środa)
  ☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
  ☞ z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
 2. część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
  ☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
  ☞ z zakresu matematyki - godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (piątek)
  ☞ na poziomie podstawowym - godz. 9:00
  ☞ na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Roczna konferencja klasyfikacyjna

14 czerwca 2017 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

Wakacje

24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych


31 października 2016 r. (poniedziałek)

19, 20, 21 kwietnia 2017r. (egzaminy gimnazjalne klasy  trzeciej, środa, czwartek i piątek) - dni wolne dla uczniów klasy I i II gimnazjum

2 maja 2017 r. (wtorek)

16 czerwca 2017 r. (piątek)

Rekolekcje wielkopostne

10 - 12 kwietnia 2017 r.

Spotkania z rodzicami

13 września 2016 r. (wtorek)
27 października 2016 r. (czwartek)
19 stycznia 2017 r. (czwartek)
30 marca 2017 r. (czwartek)
1 czerwca 2017 r. (czwartek),
godz. 16:30

Festyn rodzinny

18 września 2016 r.
czerwiec 2017 r.

Szkolne konkursy różnego typu

Na bieżąco, zgodnie z harmonogramem konkursów

Finały szkolnych rozgrywek sportowych

Zgodnie z harmonogramem i ofertą

Zielona Szkoła


Rajd gimnazjalny


 

 


 

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS dla uczniów  ZSPG w Mystkowie


Podręczniki na rok szkolny 2016/2017

Podręczniki szkolne na rok szkolny 2016/2017 kupują tylko uczniowie klas szóstych i trzecich gimnazjum.

Pozostali uczniowie wypożyczą podręczniki w bibliotece na początku roku szkolnego.

 

 

Szkolny zestaw podręczników 2016/2017

 

 

 


................................................................................................................................................

Nie pal śmieci

APEL WÓJTA O ZAPRZESTANIE PROCEDERU PALENIA ŚMIECI

Nie psuj atmosfery - nie pal śmieci, segreguj odpady!

Czad – cichy zabójca

 

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2016/2017


wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego


zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej

 

zgłoszenie dziecka do klasy I gimnazjum

 

...........................................................................................

Odblaskowa szkoła – rok szkolny 2015/2016

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA”. Celem konkursu jest  zwiększenie aktywności  dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. "Odblaskowa Szkoła" daje możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. W minionym roku szkolnym wszyscy uczniowie szkoły podstawowej w Mystkowie zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe. W bieżącym roku szkolnym  kamizelki odblaskowe otrzymali uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej.

Organizatorami konkursu są:

· Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ul. Nowohucka 33 a, 30-728 Kraków,

· Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, tel. 012-61-54-192,

· Małopolskie Kuratorium Oświaty, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków,

· Małopolski Urząd Wojewódzki, Małopolski Urząd Marszałkowski.


W ramach akcji uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym oraz wiedzy na temat bezpieczeństwa

W związku z udziałem naszej szkoły w wojewódzkim konkursie: „ODBLASKOWA SZKOŁA”, został zorganizowany konkurs plastyczny pod hasłem: „Jestem widoczny jestem bezpieczny”. Zadaniem dzieci biorących udział w konkursie było wykonanie pracy prezentującej tematykę „JESTEM WIDOCZNY NA DRODZE” w dowolnej technice i formacie. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV – VI.  Celem konkursu było zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę przestrzegania zasad obowiązujących w ruchu drogowym oraz dbania o swoje bezpieczeństwo na drodze. Klasy pierwsze zostały zgłoszone do ogólnopolskiego programu edukacyjnego KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA. Od organizatorów otrzymaliśmy: materiały edukacyjne dla uczniów, nauczyciela i rodziców oraz certyfikat potwierdzający udział w programie. W związku z udziałem w konkursie nasza szkoła nawiązała współpracę z Komendą Policji w Nawojowej oraz Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.

.............................................................................................................................................

 

e-podręczniki

 

Karta zapisu do świetlicy

 

 

W roku szkolnym 2015/2016 rodzice uczniów klas I, II, i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum nie będą kupować podręczników lub materiałów edukacyjnych niebędących podręcznikami oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zapewnienie tych podręczników i materiałów jest zadaniem szkoły.

Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016

 

Bezpieczne wakacje

Bezpieczne wakacje 2015

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej, gimnazjum w Mystkowie

Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie informuje o zapisach do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016 dzieci urodzonych w roku 2010 i 2011. Zapisów można dokonać w sekretariacie ZSPG w Mystkowie w godzinach 7.00 – 15.00. Wniosek (zał. nr 2) o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły (www.szkola.mystkow.net). Od września 2015 roku prawo do edukacji przedszkolnej mają również dzieci 4-letnie. Dzieci czteroletnie (urodzone w 2011 r.) nie mają obowiązku przedszkolnego, lecz prawo do miejsca w oddziale przedszkolnym i realizowania wychowania przedszkolnego.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Mystkowie, załącznik nr 2

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Mystkowie

Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej w Mystkowie do 25 kwietnia 2015 roku

Zgłoszenie dziecka do klasy I gimnazjum w Mystkowie

 

Wyniki V Edycji Małopolskiego Konkursu "Odblaskowa Szkoła" - dwudzieste siódme miejsce szkoły w Mystkowie (na 269 szkół). Więcej ...

----------------------------------------------------------------------------------

ŚmiechOd września 2014 roku uczniowie Gimnazjum w Mystkowie biorą udział w projekcie:  Promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców społeczności lokalnej poprzez szkolenia i warsztaty pn. "Sądecka Akademia Przedsiębiorczości".

 

Puszcza oczkoBezpłatne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

 • Od września 2014 roku na prośbę rodziców organizujemy zajęcia z logopedą oraz uruchamiamy w szkole świetlicę. W związku z dostosowaniem czasu pracy świetlicy szkolnej do potrzeb dzieci i rodziców, prosimy o wypełnienie deklaracji uczęszczania dziecka do świetlicy.  Kartę zapisu (pobierz) można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły: http://www.szkola.mystkow.net

  Kartę zapisu prosimy złożyć w sekretariacie szkoły.

==================

 

Uczeń naszej szkoły Wojciech Basiaga laureatem konkursu tematycznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego

,,Taki to mroczny czas” – 70 rocznica Powstania Warszawskiego

W 2014 roku przypada 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego jednego z największych czynów zbrojnych, którego celem było wyzwolenie spod niemieckiej okupacji. Aby przypomnieć zmagania o wolną Polskę, Kuratorium Oświaty w Krakowie wraz z IV LO im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu, zorganizowało konkurs dla uczniów gimnazjum pt. „Taki to mroczny czas”. Honorowy patronat nad konkursem objął Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W konkursie wziął udział uczeń II klasy Gimnazjum w Mystkowie – Wojciech Basiaga. Po szkolnych eliminacjach zakwalifikował się do etapu rejonowego. Ten odbył się 7 stycznia w Krakowie, a Wojtek uzyskał jeden z najlepszych wyników. Kolejny etap – wojewódzki – odbył się 4 marca w Olkuszu. Tym razem Wojtek był bezkonkurencyjny. Na 140 punktów możliwych do zdobycia, uzyskał 123, co dało mu tytuł laureata i zdobywcy I miejsca. Uroczyste zakończenie konkursu „Taki to mroczny czas” i rozdanie nagród odbyło się 3 kwietnia w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nie zabrakło na nim głównego bohatera. Wojtkowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Jednocześnie gratulujemy i składamy podziękowania za opiekę naukową i przygotowanie uczniów do konkursu Pani Joannie Pałka.

====================================

Prezentacje uczniów ZSPG w Mystkowie

Moja mała ojczyzna.............. Moja szkoła ................ Poznaj moją szkołę ....................Nasza szkoła..................... Moja szkoła

=============================================================================

Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie jest jedną z dziewięciu szkół położonych na terenie malowniczej gminy Kamionka Wielka. Składa się z Oddziału Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół liczy 209 uczniów. Granice obwodu w przypadku uczniów stanowią wsie: Mystków oraz część sołectwa Mszalnica. Szkoła dysponuje dwoma pracowniami komputerowymi, bogato wyposażoną biblioteką,  pełnym dostępem do Internetu z każdego miejsca na terenie szkolnym oraz nową pracownią językową. Szkoła posiada salę gimnastyczną, która służy też do uroczystości, akademii, zabaw i szkolnych imprez.

Dla dzieci chcących rozwijać swoje uzdolnienia, proponuje szeroką ofertę edukacyjną. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach dodatkowych. Oferowane zajęcia można podzielić na kilka bloków: zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań - praca z uczniem zdolnym, zajęcia artystyczne, sportowe.

Szczególnie uroczyście obchodzone są w naszej szkole: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Święto Edukacji Narodowej, Święto Patrona Szkoły, Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 maja, Dzień Babci, Dzień Matki,  Dzień Wiosny, Dni Biblioteki, Wigilia, Dzień Dziecka, Biegi Przełajowe o Puchar Dyrektora i Przewodniczącego Rady Rodziców. Na ważniejszych uroczystościach swą obecnością zaszczycają nas przedstawiciele środowisk ważnych dla funkcjonowania szkoły, członkowie władz gminnych i oświatowych, sponsorzy.

Pierwsze wzmianki o szkole w Mystkowie pochodzą z roku 1539. Była to szkoła parafialna. W 1889 roku Krajowa Rada szkolna wydała dokument dotacyjny, na mocy którego utworzono szkołę filialną dla Mystkowa i Mszalnicy. W roku 1891 wynajęto u Barona Brudnickiego część budynku folwarcznego, którą zamieniono potem na izbę lekcyjną, potem adaptowano dalsze pomieszczenia na sale lekcyjne. Warunki jednak były bardzo trudne. Starania o budowę nowej szkoły podjęto dopiero po II wojnie światowej. Młodzież szkolna wprowadza się do nowej szkoły 14 stycznia 1966 roku.
12 listopada 1994 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia ks. prof. Piotra Poręby. O wyborze na Patrona Szkoły zdecydowała przede wszystkim postawa księdza-pełna miłości i życzliwości do każdego człowieka, poświęcenia i wiary.
Dla społeczności mystkowskiej szkoły postać ks. prof. Piotra Poręby-człowieka, który nie ugiął się przed pokusami łatwego życia, ani przed trudnościami, które napotykał na swej drodze - stanowi wzór do naśladowania.
Obierając sobie za Patrona księdza profesora w sposób szczególny zaprosiliśmy Boga, wraz z jego ewangelią w progi szkoły. Wybór ten jest zaszczytem, ale również zobowiązuje.

Ks. prof. Piotr Poręba,   mystkowianin, absolwent miejscowej szkoły powszechnej, założyciel Katedry Pedagogiki Rodziny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Słowa Platona „Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre” stały się bliskie uczniom naszej szkoły i wszelkim działaniom wychowawczym podejmowanym przez całą społeczność szkolną. Szkołę łączą silne więzy współpracy z Rodzicami i Parafią. To sprawia że oddziaływania wychowawcze szkoły są spójne, sprzyjają kierowaniu się w codziennych działaniach uniwersalnym systemem wartości oraz kontynuowaniu tradycji placówki.

Od 1 września 1999 roku, w związku z reformą edukacji, obok szkoły podstawowej, w budynku zaczęło funkcjonować też gimnazjum. W roku 2002 budynek przeszedł gruntowny remont oraz powołano Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych. Także  w ostatnich latach została wymieniona instalacja elektryczna w całym budynku oraz dokonano gruntownego remontu pomieszczeń szkolnych, piwnic, szatni, zainstalowano monitoring, wymieniono wyposażenie sal gimnazjalnych. Znacząco poprawiono estetykę terenu szkolnego. Utworzony został plac odpoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży, nasadzone zostały liczne krzewy ozdobne na placu szkolnym i wokół szkoły.

Szkoła aktywnie wykorzystuje możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Bierze udział w licznych projektach. W minionych latach zorganizowane zostało szkolenia na terenie ZSPG w Mystkowie dla 12 nauczycieli szkoły „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej”. Szkolenie realizował Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Małopolski Ośrodek Szkoleniowy. Obejmowało zagadnienia z zakresu komputera, Internetu i multimediów w dydaktyce. Kurs trwał 10 tygodni, razem 80 godzin. Od października 2010 do kwiecień 2011 realizowany był projekt unijny „Szansa na lepszą przyszłość młodzieży z gimnazjów w Kamionce Wielkiej” (zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy III gimnazjum z zakresu edukacji matematyczno - przyrodniczej, humanistycznej i językowej oraz orientacja zawodowa i pierwsza pomoc dla uczniów klas gimnazjalnych). Nasza szkoła bierze udział od 2008 roku w programie „Szklanka mleka”, dzięki któremu każdy uczeń szkoły podstawowej otrzymuje trzy razy w  tygodniu  bezpłatnie kartonik białego mleka. Od 2009 roku bierzemy także udział w programie „Owoce w szkole” – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej otrzymują porcje warzyw i owoców. Program ma na celu kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych wśród dzieci już od najmłodszych lat. Najzdolniejsi uczniowie brali udział w projekcie „Diament”.  W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół w Mystkowie realizował kilka projektów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Projekty zrealizowane w roku szkolnym 2012/2013:

„Aktywnie w przyszłość"

W roku szkolnym 2012/2013 zakończyliśmy realizację projektu „Aktywnie w przyszłość", w którym brali udział wszyscy uczniowie naszego gimnazjum. Projekt edukacyjny realizowany był od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku W ramach projektu realizowane były następujące grupy zajęć:

Moduł I - Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z uczniami posiadającymi opinię z  poradni lub zaświadczenie  od nauczyciela o trudnościach w nauce.

* Moduł II -  Pozalekcyjne warsztaty grupowe, w tym:

•warsztaty z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w tym ICT,

•warsztaty z przedmiotów humanistycznych w tym z języka obcego.

* Moduł III - Kółka zainteresowań: koło młodych przyrodników, matematyczne, polonistyczne, ortograficzne, dziennikarskie, językowe – j. angielski, historyczne, teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, plastyczno-fotograficzne.

* Moduł IV - Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość. Uczniowie mieli możliwość korzystania z zajęć grupowych i indywidualnych spotkań
z doradcą zawodowym.

Kilkunastu uczniów gimnazjum brało udział w wyjazdowych warsztatach multimedialnych i plastycznych. Zajęcia prowadzone były w profesjonalnych warsztatach dziennikarskich i pracowniach plastycznych.

Wszystkie zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Większość uczniów uczestniczyła w kilku kółkach zainteresowań, także w soboty. Udział naszej szkoły w  projekcie „Aktywnie w przyszłość” pozwolił na  nieodpłatne otrzymanie  pracowni językowej, pracowni komputerowej (15 laptopów wraz z oprogramowaniem), tablicy interaktywnej, radiomagnetofonów, kamery cyfrowej oraz wielu  pomocy dydaktycznych do prowadzenia warsztatów i kółek zainteresowań.

Łącznie gimnazjum w Mystkowie otrzymało pomoce dydaktyczne o wartości 73 tys. złotych. Uczniowie  gimnazjum w ramach kółka przyrodniczego  mogli wyjechać na dwu dniową bezpłatną wycieczkę „Ojców-Pieskowa Skała-Kraków”  oraz  w „Pieniny”( Zamek w Niedzicy, spływ Dunajcem, Palenica).

Uczestnicy koła językowego wyjechali nieodpłatnie nad Morze Bałtyckie na dziesięciodniowy obóz językowy. W maju 2012 roku gimnazjaliści
uczestniczyli w trzydniowej wycieczce do Warszawy (Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Techniki, Łazienki, Centrum Kopernik-laboratoria biologiczne, chemiczne, fizyczne, Niebo Kopernika –planetarium, Pałac na Wodzie, Starówka, Wilanów, Stadion Narodowy). Każdy uczeń biorący udział w projekcie „Aktywnie w przyszłość” otrzymał wyprawkę: pendrive, zeszyty, piórnik, plecak, artykuły piśmiennicze.

Sądeckie TV: "Aktywnie w przyszłość" - RELACJA  1

Sądeckie TV: "Aktywnie w przyszłość" - RELACJA 2

Sądeckie TV - relacja 3

„Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania”

W roku 2012/2013 realizowany był projekt „Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kamionka Wielka”(zajęcia wyrównawcze dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, zdobywaniu umiejętności matematycznych, logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy).   Głównym celem projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas młodszych i ich potrzeb.

Po przeprowadzeniu rekrutacji, zespół nauczycieli zakwalifikował 39 uczniów, których objęto:

* zajęciami logopedycznymi - 4 grupy - 8 osób

* gimnastyką korekcyjną - 4 grupy - 15 osób

* zajęciami dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 2 grupy - 6 osób

* zajęciami dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu
i w pisaniu - 2 grupy - 10 osób.

Realizacja projektu pozwoliła szkole pozyskać wiele ciekawych pomocy i materiałów dydaktycznych, które zostaną wykorzystane także po zakończeniu projektu na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej.

 

„Moja Natura”

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 uczniowie Gimnazjum w Mystkowie wzięli udział w Powiatowym Programie Edukacji Ekologicznej młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu nowosądeckiego „Moja Natura”, przygotowanym przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu.

W ramach projektu szkoła otrzymała książki edukacyjne „Moja Natura”, a we wrześniu  2012r. brała udział w warsztatach edukacyjnych realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Tematyką zajęć były: zagrożenia naturalne związane z ruchami Ziemi, zjawiskami meteorologicznymi, działalnością człowieka oraz sposoby zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń (gospodarka odpadami, gospodarka ściekowa).

W ramach projektu zorganizowana była również wycieczka edukacyjna do wybranych obszarów Natura 2000 ustanowionych w obrębie powiatu nowosądeckiego. Tematem wycieczki była prezentacja obszarów, które są ostoją gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną. 11 października 2012 roku uczniowie gimnazjum uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Łabowej. Ponadto zorganizowany został Powiatowy Konkurs Ochrony Środowiska i Ekologii – konkurs plastyczny i konkurs wiedzy o obszarze Natura 2000. Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy i podstawowych zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska. W dniu 16 listopada 2012 roku został rozstrzygnięty konkurs w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na plakat "Moja Natura". Prace oceniał artysta plastyk Wacław Jagielski. Miejsce I i nagrodę główną (kamerę DVD)  zdobyła uczennica Gimnazjum w Mystkowie Sabina Rolka. Prace plastyczne zostały wyeksponowane w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, zaś plakat nagrodzony I miejscem został wydrukowany i rozpowszechniony na terenie szkół i innych instytucji
publicznych. Sukces naszej uczennicy w konkursie plastycznym to jeden z wymiernych efektów udziału Gimnazjum w Mystkowie w latach 2011- 2012 w projekcie „Aktywnie w przyszłość”, w ramach którego uczniowie mieli m.in. warsztaty plastyczne ze znanymi artystami.

„Poznaję świat”

Szkoła Podstawowa w Mystkowie realizowała w roku szkolnym 2012/2013 projekt Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych ERAZMUS. Był  on współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pod nazwą „Poznaję świat”. Były to zajęcia edukacyjne z wychowania obywatelskiego, bezpieczeństwa, podróżniczo-przyrodnicze oraz artystyczno-historyczne dla dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej. Obejmowały także warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii i nauk społecznych. Zajęcia przyczyniły się do rozwoju indywidualnego młodych obywateli  oraz zwiększenia ich świadomości obywatelskiej. Uczniowie w formie zabawy i swobodnej dyskusji uczyli się praw ekonomicznych, zarządzania środkami finansowymi, zachowań przedsiębiorczych niezbędnych w karierze zawodowej, praw obywatelskich, struktury państwa. Uczestniczyli też w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa oraz profilaktyki uzależnień. Część zajęć była realizowana, np. w Kredyt Banku i prowadzona przez bankowców, a dotyczyła obrotu pieniędzmi i działalności banków.Inne zajęcia odbywały się w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu, a dotyczyły  innowacji i nowych technologii.  Zajęcia prowadził pracownik Parku Technologicznego Brainvile, który w bardzo ciekawy i prosty sposób przekazywał wiedzę swoim słuchaczom. Lekcje historii i sztuki były prowadzone między innymi w Domu Gotyckim, Galerii Marii Ritter, Miasteczku Galicyjskim i cieszyły się wielkim zainteresowaniem  dzieci i młodzieży. Nasi uczniowie geografii uczyli się w Restauracji Bohema w myśl przysłowia: „Przez żołądek do serca”. Owszem przez żołądek, tyle że do głowy. Dzieci jadły przygotowane na tę okazję potrawy z różnych stron świat. Dodatkowo były one opisywane przez pracowników restauracji. Uczniowie, w ramach relaksu,  oglądali filmy w kinie Sokół. Dodatkowo trenowali tenis ziemny pod okiem trenera.Wszystkie zajęcia tworzyły pewien interdyscyplinarny moduł, łączący różne dziedziny nauki, obejmując swoją tematyką różne przedmioty. Odbywały się w różnym czasie, jednak do siebie nawiązywały. Opierały się one na autorskim programie edukacji SIS ERAZMUS.

Święto Patrona Szkoły

12 listopada (środa) 2014 r.

Program obchodów Święta Patrona Szkoły w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie

godz. 845 - Zbiórka przed szkołą

godz. 850 - Wymarsz z pocztem sztandarowym

do kościoła

godz. 900 - Msza Święta

godz. 1000 - Przemarsz na cmentarz,

złożenie wiązanki na grobie Patrona Szkoły

godz. 1030 - Uroczysta akademia

- Wręczenie nagród w konkursach o Patronie


godz. 1120 - Występ zespołu „Mali Mystkowianie„

Godz. 1200 - Poczęstunek przygotowany przez Radę

Rodziców

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE