Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Piotra Poręby

w Mystkowie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Aktualności

PDF


Szkoła Podstawowa

im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby
w Mystkowie informuje, że zapisy na rok szkolny 2020/2021
do oddziału przedszkolnego oraz do  klasy pierwszej szkoły podstawowej
rozpoczną się 2 marca 2020 roku i trwać będą do 16 marca 2020 roku - zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.7.2020 Wójta Gminy Kamionka Wielka
z dnia 16 stycznia 2020 roku.

 

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie przyjmowane są z urzędu dzieci siedmioletnie, zamieszkałe w obwodzie szkoły (urodzone w roku 2013) na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów kandydata (dotyczy uczniów zamieszkałych w obwodzie SP w Mystkowie).

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I - pobierz

ZGŁOSZENIE do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie na rok szkolny 2020/2021 - pobierz
+ oświadczenie o miejscu zamieszkania - pobierz

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. PROF. PIOTRA PORĘBY
NA ROK SZKOLNY 2020/2021 (dotyczy dzieci spoza obwodu SP w Mystkowie) - pobierz

.................................................................................................................................

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego w Mystkowie - zasady rekrutacji - pobierz

Do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie przyjmuje się dzieci sześcioletnie w celu odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci pięcioletnie i czteroletnie zamieszkałe na terenie Gminy Kamionka Wielka - na podstawie wniosku.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. KS. PROF. PIOTRA PORĘBY W MYSTKOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 - pobierz
oraz
druki wymaganych oświadczeń - pobierz.


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - pobierz

=========================================

 

Zapraszamy na Fanpage

Szkoły Podstawowej w Mystkowie


 

-----------------------------------


 

 

 

 

------------------------------------------------------------

 


Od początku września 2019 r. w naszej szkole sądecka Fundacja Inventor realizuje projekt pod nazwą „Zakoduj Swoją Przyszłość”.

W ramach tego projektu Uczniowie z klas piątych i szóstych poznają tajniki języka programowania Python.

Uczniowie nie ponoszą kosztów uczestnictwa w zajęciach,

a projekt sfinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego.

https://www.facebook.com/szkola.mystkow.net/

----------------------------------------------------------

We wrześniu 2019 roku Szkoła Podstawowa im. ks. Prof. Piotra Poręby w Mystkowie przystąpiła do konkursu „Odblaskowa Szkoła”,

organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie,

Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolski Urząd Wojewódzki

oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Celem konkursu jest wyposażenie jak największej liczby uczniów w elementy odblaskowe,

zachęcanie do noszenia odblasków, a co za tym idzie – propagowanie bezpiecznego

poruszania się po drodze wszystkich uczestników ruchu drogowego.

---------------------------------

Ubezpieczenie EDU PLUS

---------

RODO - Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych

-----------------------------------------------------------------------------

„Bezpieczna szkoła.

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne

w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”


https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

 

-------------------------------------

Rekrutacja do szkół

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

na rok szkolny 2019/2020

 

link - elektroniczna rekrutacja


Rekrutacja - pytania i odpowiedzi

Rekrutacja - materiały do pobrania

Rekrutacja - terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 

 

........................................................................................................................................................................................

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie

informuje, że zapisy na rok szkolny 2019/2020

do oddziału przedszkolnego

oraz do  klasy pierwszej szkoły podstawowej

rozpoczną się 25 lutego 2019 roku i trwać będą do 8 marca 2019 roku - zgodnie z Zarządzeniem

Nr 0050.3.2019 Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 stycznia 2019 roku.

Terminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy I szkoły podstawowej

 

Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły w godzinach 7:00 - 15:00 lub z poniższych linków:

Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego


Zgłoszenie do klasy I Szkoły Podstawowej w Mystkowie (uczniowie zamieszkujący obwód szkoły)


Wniosek o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej w Mystkowie (uczniowie spoza obwodu szkoły)

================================================================================

Terminy przerw w pracy przedszkoli

========================================================

 

========================================================

W dniu 12 października 2018 roku odbyła się akcja edukacyjna związana z przekazaniem oczyszczacza powietrza dla oddziału przedszkolnego.  Dotyczyła ona zanieczyszczenia i ochrony powietrza. Na początku zaprezentowano „Oczyszczacz powietrza” przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego dla oddziału przedszkolnego oraz odczytano list Marszałka skierowany do rodziców i nauczycieli. Następnie dzieci z oddziału przedszkolnego wystąpiły z przedstawieniem pt. „Czyste powietrze wokół nas”, mówiącym o tym, że zanieczyszczone powietrze stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, ale także zwierząt i roślin, dlatego musimy o nie dbać. W ramach tej akcji wykonano również na korytarzu szkolnym gazetkę pt. „Nasza Ziemia w naszych rękach”, a na zajęciach dzieci zrobiły zabawki z butelek i nakrętek plastikowych, pokazując tym samym jak można wykorzystać puste opakowania np. po napojach.

--------------------------------------------------------------------------

RODO - klauzula informacyjna dla rodziców, opiekunów prawnych

------------------------------------------

Ubezpieczenie EDU PLUS

-------------------------

Zapraszamy na Fanpage Szkoły Podstawowej w Mystkowie

----------------------------------------------------

Gmina Kamionka Wielka od 1 czerwca 2017r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Akademia równych szans – wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminie Kamionka Wielka”.

Lider projektu: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Partnerzy projektu: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli; Gmina Kamionka Wielka

Okres realizacji projektu: 01.06.2017r. - 31.05.2019r.

W ramach projektu uczniowie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie będą mieli możliwość wziąć udział w:

 • zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki
 • zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych z przyrody
 • zajęciach dodatkowych w ramach warsztatów wprowadzających w świat programowania

Dodatkowo uczniowie szkoły podstawowej, którzy mają trudności z nauką języka angielskiego będą mieli szansę skorzystania ze stypendiów na naukę języka angielskiego. Wysokość stypendium wynosi 1 800.00 zł/ucznia.

Poza stypendiami i realizacją zajęć dydaktyczno- wyrównawczych oraz dodatkowych dla uczniów realizacja projektu przewiduje również:

 • wyposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej w narzędzia do nauczania przyrody
 • wyposażenie szkolnej pracowni matematycznej w przyrządy do nauczania matematyki
 • Zakup sprzętu TIK do szkoły w ramach zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania

Szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie ukierunkowane na rozwój umiejętności zawodowych w dwóch obszarach tematycznych tj.:

 • · nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
 • · wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych

Wartość projektu: 1 121 880,40 PLN w tym:

 • · współfinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 057 725,40 PLN
 • · współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 993 570,40 PLN
 • · wkład własny Gminy Kamionka Wielka: 64 155,00 PLN

Rekrutacja uczniów/uczennic na zajęcia wyrównawcze będzie się odbywać w dwóch cyklach: I cykl w roku szkolnym 2017/2018 w terminie od 19.06.2017r. do 30.09.2017r; II cykl w roku szkolnym 2018/2019 w terminie od 19.06.2018r. do 30.09.2018r. Dodatkowa rekrutacja (w przypadku wolnych miejsc w poszczególnych grupach) zostanie przeprowadzona w terminach: od 25.01.2018r. do 09.03.2018r. (I cykl) oraz od 25.01.2019r. do 09.03.2019r. (II cykl).

Rekrutacja uczniów/uczennic na zajęcia dodatkowe w ramach warsztatów wprowadzających w świat programowania odbędzie się w terminie od 01.10.2018r. do 31.12.2018r.

 

Na terenie szkoły zostaną zorganizowane spotkania z uczniami i rodzicami, których celem będzie zapoznanie z założeniami i celami projektu oraz zachęcenie do udziału w nim i wskazanie korzyści wynikających z uczestnictwa. Terminy spotkań oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji zostaną podane na stronie internetowej szkoły.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia dodatkowe oraz stypendia na naukę języka angielskiego są skierowane wyłącznie do uczniów szkoły podstawowej ( uczniowie gimnazjum nie są objęci wsparciem w projekcie).

„Akademia równych szans –
wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
w gminie Kamionka Wielka”